การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การดำเนินการจัดการเงินรับล่วงหน้ากรณีผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 21 และการแจ้งเหตุตามมาตรา 22

-229 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การดำเนินการจัดการเงินรับล่วงหน้ากรณีผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 21 และการแจ้งเหตุตามมาตรา 22 เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดการเงินรับล่วงหน้าที่อยู่ในความครอบครองของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ รวมทั้งกำหนดหน้าที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจข้างต้นต้องแจ้ง ธปท. ทราบทันทีหากถูกสั่งระงับการดำเนินกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน มีการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ ถูกฟ้องล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ตามวิธีการที่ ธปท. ประกาศกำหนด 

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

25 กันยายน  - 10 ตุลาคม 2566

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

ตามที่มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 กำหนดให้เงินรับล่วงหน้าที่ผู้ประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจบริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์รับล่วงหน้าจากผู้ใช้บริการได้รับการคุ้มครองโดยไม่ถือเป็นทรัพย์สินที่อาจแบ่งแก่เจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย

 

เพื่อให้การจัดการเงินรับล่วงหน้าบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผู้กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจจึงได้หารือกับกรมบังคับคดีในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดการเงินรับล่วงหน้าที่อยู่ในความครอบครองของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ รวมทั้งกำหนดหน้าที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจข้างต้นต้องแจ้ง ธปท. ทราบทันทีหากถูกสั่งระงับการดำเนินกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน มีการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ ถูกฟ้องล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ตามวิธีการที่ ธปท. ประกาศกำหนด

 

ธปท. จึงขอเปิดรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การดำเนินการจัดการเงินรับล่วงหน้ากรณีผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 21 และการแจ้งเหตุตามมาตรา 22

เอกสารและช่องทางเปิดรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

 

 • เอกสารร่างหลักเกณฑ์

link เอกสาร

 • ช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์

link แบบสอบถาม

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมนโยบายกำกับระบบการชำระเงิน 2 

ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน

อีเมล OversightDivisionPSD@bot.or.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • (ร่าง) หลักเกณฑ์

  15 ก.ย. 2566

  (ร่าง) หลักเกณฑ์การดำเนินการจัดการเงินรับล่วงหน้ากรณีผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 21 และการแจ้งเหตุตามมาตรา 22

  ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน

  OversightDivisionPSD@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์เท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อร่างดังกล่าวจะไม่มีผลทางกฎหมาย *