ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขันออกแบบการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ (BOT Communication Hackathon) ในหัวข้อ “รู้เท่าทันภัยการเงิน” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ให้รู้เท่าทันมิจฉาชีพ มีภูมิคุ้มกันและสามารถระมัดระวังตนจากการถูกหลอกได้ รวมถึงทราบแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อถูกหลอกหรือเผชิญกับภัยทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ 

รายละเอียดโครงการ

 • สื่อสารอย่างไรให้ประชาชนตระหนักถึงรูปแบบและกลโกงภัยการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ที่มิจฉาชีพนำมาใช้หลอกประชาชน รวมถึงวิธีระมัดระวังและป้องกันการถูกหลอกลวงจากเหล่ามิจฉาชีพ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยทางการเงินและ Digital Literacy เพื่อให้ผู้ใช้บริการทางการเงินมีความระมัดระวัง รู้วิธีการป้องกัน มีความรอบคอบ มีสติ และไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพ

 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 • แข่งขันประเภทบุคคลหรือประเภททีม (ทีมละไม่เกิน 5 คน โดยเป็นพนักงาน ธปท. ได้ไม่เกิน 1 คนต่อทีม) 

 • เปิดรับสมัครถึงวันที่ 8 มิ.ย. 66 โดยผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลและส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ คลิก >>
 • หลังจากส่งใบสมัครแล้ว ผู้สมัครทุกท่านของแต่ละทีมจะได้รับ email จาก ธปท. เพื่อยืนยันการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

 • วันนี้ - 8 มิ.ย : รับสมัคร
 • 12 มิ.ย. : ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจำนวน 20 ทีม
 • 19 มิ.ย. : กิจกรรม Workshop 
 • 30 มิ.ย. : กำหนดส่งผลงานของทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 
 • 5 ก.ค. : ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบ Final จำนวน 10 ทีม
 • 10 ก.ค. : กำหนดส่งผลงานของทีมที่ผ่านเข้ารอบ final
 • 12 ก.ค. : นำเสนอผลงานและประกาศรางวัลชนะเลิศ

รอบที่ 1 : คัดเลือก 20 ทีม เพื่อผ่านเข้าแข่งขันในรอบที่ 2

 • คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติผู้สมัครและการตอบคำถามในใบสมัคร
 • ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ที่จะจัดขึ้นที่ ธปท. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

รอบที่ 2 : คัดเลือก 10 ทีม (จาก 20 ทีม) เพื่อผ่านเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ (รอบ Final) 

คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากผลงาน ดังนี้

(1) คลิปนำเสนอผลงาน1 ความยาวไม่เกิน 7 นาที และต้องประกอบด้วยข้อเสนอเพื่อตอบโจทย์การแข่งขัน อย่างน้อยต่อไปนี้

- กลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสาร (Target audience)

- การวิเคราะห์ปัญหา (Problem statement analysis)

- การนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหา (Solution)

- การจัดทำแผนการดำเนินงาน (Implementation plan)

- การสร้างผลงานที่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้จริง (Feasibility)

(2) Prototype2: แบบจำลองหรือตัวอย่างผลงานที่สามารถนำไปพัฒนาใช้งานต่อได้จริง

หมายเหตุ :

1. ผู้เข้าแข่งขันสามารถจัดส่งเอกสารประกอบการนำเสนอเพิ่มเติมได้มาพร้อมกับคลิปได้ เช่น slide และแผนงาน เป็นต้น แต่ขอให้มีการนำเสนอไอเดียหลักและใจความสำคัญที่ครบถ้วนภายในคลิป

2. ธปท. สนับสนุนเงินทุนจำนวน 15,000 บาท ให้แก่ 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเพื่อนำไปใช้พัฒนาหรือต่อยอด Prototype ในข้อ (2) และมานำเสนอรอบ Final

รอบ Final : แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

 

 • คณะกรรมการจะพิจารณาจากการนำเสนอผลงานของผู้เข้าแข่งขันด้วยตนเอง ณ ธปท. สำนักงานใหญ่ โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัล 100,000 บาท และนำผลงานไปใช้เผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวภัยการเงินแก่สาธารณชนผ่านช่องทางการสื่อสารของ ธปท
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้เข้าแข่งขันทุกคนยินดียอมรับผลการตัดสิน รวมถึงกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการตัดสินทุกประการ
 • โครงการ / ข้อเสนอที่เสนอในการแข่งขันจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลอื่น
 • ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมและ 10 ทีมจะได้รับเกียรติบัตรในการผ่านเข้ารอบนั้น ๆ

 • ธปท. จะสนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พักให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ* และตอบรับมานำเสนอผลงาน ณ ธปท. สำนักงานใหญ่ คนละ 5,000 บาท (เหมาจ่าย)

 

หมายเหตุ : *เฉพาะที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : BOTCommuHack@bot.or.th

ทีมสำรอง*

 

1. Power House

2. Liberty Rigth movement

3. winNone

4. KFFC

5. TD

คลิป BOT Communication Hackathon 2023

ดูทั้งหมด

แบงก์ชาติ ชวนเยาวชนออกไอเดียแก้ ‘ภัยทางการเงิน’

Highlight จาก Workshop โครงการ BOT Communication Hackathon

Team1 แคปจอ

Team2 ผิงไฟ

Team3 มิจฉาชอบ

fdfdfd