งานสัมมนา Cyber Resilience Leadership: Mission for Embracing the Future of AI & Cybersecurity

02 พฤศจิกายน 2566

ธปท. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จัดสัมมนา Cyber Resilience Leadership: Mission for Embracing the Future of AI & Cybersecurity เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566  ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรในภาคการเงินเข้าร่วมรวมกว่า 250 ท่าน เพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการดูแลความเสี่ยงจากการนำ AI มาใช้ดำเนินธุรกิจ และแนวทางสำหรับคณะกรรมการธนาคารใช้กำกับดูแลความเสี่ยงภัยไซเบอร์ ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ การฝึกเชิงปฏิบัติการ และ Discussion Panel เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองต่อกรณีศึกษาและกิจกรรม  และประสานความร่วมมือในการยกระดับความพร้อมในการรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ และภัยไซเบอร์ในภาคการเงินของประเทศต่อไป

01
02
03
04
gov4
06