​มูลนิธิ 50 ปี ธปท. ร่วมมือ กสศ. สร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาสนับสนุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพทั่วประเทศ เพื่อเด็กรอดจากการเป็นแรงงานทักษะต่ำพร้อมร่วมกันส่งเสริมความรู้ทางการเงิน เพื่อยุติความจนข้ามรุ่น

24 มีนาคม 2566

​เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ดร.ชญาวดี ชัยอนันต์ ประธานกรรมการมูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา พร้อมส่งเสริมความรู้ทางการเงิน และความร่วมมือทางวิชาการ

image
image