โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2567

สรุปสาระสำคัญ
  • ธปท. และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการร่วมกับการประชุม NCE ในวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2567 
  • บทความและระดับการศึกษาที่สามารถส่งเข้าประกวดได้คือ ปริญญาตรี 20 บทความ และปริญญาโท - เอก 20 บทความ 
  • ลักษณะบทความวิเคราะห์/บทความวิจัย ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบจำลองทางเศรษฐมิติ โดยมีความยาวบทความทั้งหมดไม่เกิน 25 หน้ากระดาษ A4  และไม่ต้องระบุชื่อและมหาวิทยาลัยของผู้เขียนบทความ 
  • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 พฤษภาคม 2567 และส่งบทความที่เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 
  • ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลในการประชุม NCE วันที่ 2 สิงหาคม 2567 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ดำเนินโครงการ “เศรษฐทัศน์” มาตั้งแต่ปี 2551 เป็นโครงการประกวดบทความสำหรับนิสิตนักศึกษา (ปริญญาตรี) และบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - เอก) โดย ธปท. และมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเศรษฐศาสตร์จำนวน 9 แห่ง ที่เป็นเครือข่ายการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ (National Conference of Economists: NCE) ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพร่วมกับ ธปท.

สำหรับในปี 2567 ธปท. และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการร่วมกับการประชุม NCE ในวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2567

1.1 เพื่อส่งเสริม ให้นิสิตนักศึกษามีความสนใจ ค้นคว้าหาวิชาความรู้เพิ่มเติม รู้จักวิธีวิเคราะห์วิจัยในด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงิน ตลอดจนด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าใจเหตุและผลถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์และสถานการณ์ปัจจุบัน  สามารถผลิตผลงานในรูปบทความวิเคราะห์/บทความวิจัย ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้

1.2 เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา และเสริมสร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของนิสิตนักศึกษา ซึ่งจะเป็นพลังและกำลังใจในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์มากยิ่งขึ้น

เป็นผู้มีสถานภาพเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือบุคคลที่จบการศึกษาในระดับการศึกษาดังกล่าว แล้วไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่จบการศึกษา จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2567 และศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยสามารถส่งบทความเข้าประกวดเป็นประเภทบุคคลหรือประเภททีม (ทีมละไม่เกิน 2 คน)

3.1 ประเภทของบทความและระดับการศึกษาที่สามารถส่งเข้าประกวด
จำนวนบทความที่รับ : ปริญญาตรี 20 บทความ และปริญญาโท - เอก 20 บทความ

ประเภทของบทความ ปริญญาตรี   ปริญญาโท-เอก
บทความวิเคราะห์/-
บทความวิจัย (Research Article)//

 

3.2 ลักษณะบทความวิเคราะห์/บทความวิจัย ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบจำลองทางเศรษฐมิติ  โดยเป็นบทความที่มีเนื้อหาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ตามกลุ่มหัวข้อ ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 : เศรษฐกิจยั่งยืน ชุมชนท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
กลุ่มที่ 2 : เศรษฐศาสตร์แรงงาน ทรัพยากรมนุษย์ และอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 3 : อาเซียน เศรษฐกิจโลก และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
กลุ่มที่ 4 : เศรษฐศาสตร์การเมือง สถาบัน ธรรมาภิบาล และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
กลุ่มที่ 5 : นโยบายการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจมหภาค
กลุ่มที่ 6 : เศรษฐศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ และมโนสาเร่

3.3 รูปแบบการพิมพ์บทความ (Format)

ความยาวบทความทั้งหมดไม่เกิน 25 หน้ากระดาษ A4  โดยเริ่มจาก Abstract, Introduction, Literature Review บทสรุป และอ้างอิง และไม่จำเป็นต้องมีสารบัญและตติกรรมประกาศตามรูปแบบของวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ไม่ต้องระบุชื่อและมหาวิทยาลัยของผู้เขียนบทความ 

การพิมพ์บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้อักษร TH Sarabun New ขนาด 16 points ยกเว้นการพิมพ์ในตารางหรือภาพประกอบสามารถใช้ตัวพิมพ์ที่เล็กลงหรือย่อส่วนเพื่อให้ตารางหรือภาพประกอบนั้น ๆ อยู่ในกรอบของการวางรูปกระดาษที่กำหนด

การจัดหน้ากระดาษ ขอบบน = 2.5 ซม. ขอบล่าง = 2.5 ซม.   ขอบซ้าย = 2.5 ซม. ขอบขวา = 2.5 ซม.

กำหนดให้ระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็น single space และไม่ลดระยะห่างระหว่างบรรทัด

      ** คณะกรรมการอาจพิจารณาปรับลดคะแนนตามความเหมาะสม หากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ **

 

3.4 ข้อบังคับผลงานและข้อสงวนสิทธิ์
1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นเจ้าของผลงานที่แท้จริง
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมิใช่การทำซ้ำ ดัดแปลง คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด หรือกระทำการอันใดซึ่งเป็นการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และไม่มีบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นใดเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในผลงานนั้น  
** กรณีบทความวิเคราะห์/บทความวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัย สามารถส่งประกวดได้ แต่ต้องไม่ติดลิขสิทธิ์ ** 
3. การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาบทความถือเป็นที่สุด
4. หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิผลงานที่ส่งเข้าประกวด และหรือเพิกถอนรางวัลที่ได้รับไป แล้วแต่กรณี
5. ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เจ้าของผลงานสามารถนำผลงานของตนเองไปใช้ในงานที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ได้ แต่ขอให้อ้างอิงว่า เป็นบทความที่ชนะเลิศจากโครงการเศรษฐทัศน์

 

4.1 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 พฤษภาคม 2567 โดยสามารถสมัคร ได้ที่ แบบตอบรับการสมัครและส่งบทความโครงการเศรษฐทัศน์ 2567 ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนเวลาที่ประกาศไว้ในกรณีที่มีผู้ส่งบทความครบเต็มจำนวนตามที่กำหนดในข้อ 3.1  
4.2 ส่งบทความที่เสร็จสมบูรณ์ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word และ PDF ได้ที่ แบบตอบรับการสมัครและส่งบทความโครงการเศรษฐทัศน์ 2567 หรือที่ e-mail: setthatat2024@gmail.com ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 

5.1 คณะกรรมการพิจารณาบทความพิจารณาคัดเลือกบทความที่มีเนื้อหาดีเด่น ระดับปริญญาตรีจำนวน 5 บทความ และระดับปริญญาโท - เอก จำนวน 5 บทความ รวม 10 บทความ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาบทความในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (หากไม่สามารถนำเสนอผลงานได้ ต้องสละสิทธิ์)
- ประกาศผลบทความที่ผ่านรอบคัดเลือกทั้งหมด ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2567
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งผู้ส่งบทความที่ผ่านรอบคัดเลือก (10 บทความ)  จัดทำ PowerPoint Presentation สำหรับการนำเสนอบทความต่อคณะกรรมการพิจารณาบทความ 
5.2 คณะกรรมการพิจารณาบทความ ประกอบด้วย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่ร่วมจัดโครงการฯ จำนวน 9 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิจาก ธปท. จำนวน 1 ท่าน

6.1 ระดับปริญญาตรี : คะแนนรวม 100 คะแนน
6.1.1 เนื้อหาบทความวิเคราะห์ / บทความวิจัย 70 คะแนน (คะแนนที่ผ่านการคัดเลือก : ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน)
- ความคิดริเริ่ม ความสำคัญของเรื่องต่อวงการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (20 คะแนน)
- ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการตีโจทย์ โดยใช้หลักเหตุและผลตามหลักเศรษฐศาสตร์ (20 คะแนน)
- ความสามารถในการประยุกต์ผลที่ได้จากการศึกษาให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง (20 คะแนน)
- ความสามารถในการใช้ภาษาเขียน (10 คะแนน)
6.1.2 การนำเสนอ 30 คะแนน (เวลานำเสนอ  20 นาทีและตอบคำถาม 10 นาที)
- ตรงประเด็น (15 คะแนน)
- การรักษาเวลา (5 คะแนน)
- การตอบคำถาม (10 คะแนน)
6.2 ระดับปริญญาโท-เอก : คะแนนรวม 100 คะแนน
6.2.1 เนื้อหาบทความวิจัย 70 คะแนน (คะแนนที่ผ่านการคัดเลือก : ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน)
- ความคิดริเริ่ม ความสำคัญของเรื่องต่อวงการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (20 คะแนน)
- ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการตีโจทย์ โดยใช้หลักเหตุและผลตามหลักเศรษฐศาสตร์ (20 คะแนน)
- ความสามารถในการประยุกต์ผลที่ได้จากการศึกษาให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง (20 คะแนน)
- ความสามารถในการใช้ภาษาเขียน (10 คะแนน)
6.2.2 การนำเสนอ 30 คะแนน (เวลานำเสนอ 20 นาทีและตอบคำถาม 10 นาที)
- ตรงประเด็น (15 คะแนน)
- การรักษาเวลา (5 คะแนน)
- การตอบคำถาม (10 คะแนน)

รางวัลปริญญาตรีปริญญาโท-เอก
ชนะเลิศ   30,000  40,000
รองชนะเลิศ อันดับ 1   20,000   30,000
รองชนะเลิศ อันดับ 210,00020,000

ชมเชย 2 รางวัล

(ปริญญาตรี รางวัลละ 5,000 บาท) (ปริญญาโท-เอก รางวัลละ10,000 บาท)  

10,000  20,000
รวมเงินรางวัล  70,000  110,000
รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น180,000

ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลในการประชุม NCE วันที่ 2 สิงหาคม 2567

โครงการฯ จะสนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พักให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก* และตอบรับมานำเสนอบทความต่อคณะกรรมการพิจารณาบทความที่ ธปท. คนละ 8,000 บาท (เหมาจ่าย) ดังนี้

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ : 5,000 บาท

2. ค่าที่พัก รวม 2 คืน : 3,000 บาท

หมายเหตุ : * ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ประสานงาน : นางสาวเรืองยศ พุทธิกุล  โทรศัพท์: 0 2218 6262 E-mail : setthatat2024@gmail.com

ฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ประสานงาน :

1. นางชญานี ประสิทธิ์หิรัญ โทรศัพท์: 0 2356 7445
2. นายณัฐพงษ์ เข็มเพ็ชร   โทรศัพท์: 0 2283 5032
E-mail : CCD-ica@bot.or.th