การลงนามในสัญญาเพื่อต่ออายุความตกลงทวิภาคีเพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลหยวนและบาท

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 4/2564 | 08 มกราคม 2564

สรุปสาระสำคัญ
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่ออายุความตกลงทวิภาคีเพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลหยวนและบาท
  • การทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลท้องถิ่นภายใต้ความตกลงฯ นี้ มีวงเงิน 70 พันล้านหยวน หรือ 370 พันล้านบาท และมีอายุความตกลง 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563

ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่ออายุความตกลงทวิภาคีเพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลหยวนและบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการใช้เงินสกุลเงินท้องถิ่นในการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชนในการใช้เงินสกุลท้องถิ่นทำธุรกรรมระหว่างประเทศอีกด้วย

 

การทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลท้องถิ่นภายใต้ความตกลงฯ นี้ มีวงเงิน 70 พันล้านหยวน หรือ 370 พันล้านบาท และมีอายุความตกลง 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563

ธนาคารแห่งประเทศไทย
8 มกราคม 2564