กลุ่มธนาคารกลางเข้าร่วมโครงการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ 

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 11/2564 | 23 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปสาระสำคัญ
  • ธนาคารกลางฮ่องกง (HKMA) ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธนาคารกลางแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (CBUAE) และสถาบันศึกษาสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (PBC DCI) ประกาศว่า CBUAE และ PBC DCI ได้เข้าร่วมโครงการ Inthanon-LionRock
  •  โครงการ m-CBDC Bridge เป็นการต่อยอดจากการพัฒนาที่ผ่านมาระหว่าง HKMA และ ธปท. ที่ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเอาศักยภาพของเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์
  • ในอนาคตโครงการ m-CBDC Bridge จะมุ่งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากธนาคารกลางอื่น ๆ ทั้งในเอเชียและภูมิภาคต่าง ๆ

​ธนาคารกลางฮ่องกง (HKMA) ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธนาคารกลางแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (CBUAE) และสถาบันศึกษาสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (PBC DCI) ประกาศว่า CBUAE และ PBC DCI ได้เข้าร่วมโครงการ Inthanon-LionRock ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency: CBDC) สำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศที่ริเริ่มโดย ธปท. และ HKMA โดยหลังจาก CBUAE และ PBC DCI เข้าร่วมโครงการแล้ว ได้เปลี่ยนชื่อโครงการจาก Inthanon-LionRock1 เป็น Multiple Central Bank Digital Currency (m-CBDC) Bridge Project หรือเรียกว่า m-CBDC Bridge ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนานวัตกรรมของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BISIH) ณ ฮ่องกง

 

โครงการ m-CBDC Bridge เป็นการต่อยอดจากการพัฒนาที่ผ่านมาระหว่าง HKMA และ ธปท. ที่ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเอาศักยภาพของเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology: DLT) มาใช้ในการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศที่ครอบคลุมหลายสกุลเงินและทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งช่วยลดต้นทุนการโอนเงินระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ผลสำเร็จของโครงการ m-CBDC จะสามารถนำไปใช้กับธุรกรรมของภาคธุรกิจที่มีทั้งสกุลเงินในประเทศและต่างประเทศได้อีกด้วย

 

ในอนาคตโครงการ m-CBDC Bridge จะมุ่งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากธนาคารกลางอื่น ๆ ทั้งในเอเชียและภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อร่วมกันศึกษาศักยภาพของ DLT ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ ทั้งในด้านประสิทธิภาพและต้นทุนในการทำธุรกรรม ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ธนาคารกลางที่เข้าร่วมโครงการจะประเมินผลการทดสอบ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของการนำโครงการ m-CBDC Bridge มาใช้จริง ในการโอนเงินระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ และตลาดทุนต่อไป

 

ธนาคารกลางฮ่องกง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกลางแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สถาบันศึกษาสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
23 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมงานสกุลเงินดิจิทัล (DCT) ฝ่ายตลาดการเงิน สายตลาดการเงิน กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร สายเสถียรภาพระบบการเงินและยุทธศาสตร์องค์กร

0 2283 5134

0 2356 7763

DigitalCurrencyTeam@bot.or.th