การยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย THBFIX หลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2566

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 14/2564 | 17 มีนาคม 2564

สรุปสาระสำคัญ
  • Financial Conduct Authority (FCA) ซึ่งเป็นองค์กรของอังกฤษที่กำกับดูแลการจัดทำอัตราดอกเบี้ย LIBOR ได้ประกาศว่าจะเริ่มทยอยยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย LIBOR สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ (USD LIBOR) บางระยะ (tenor) นับตั้งแต่สิ้นปี 2564 เป็นต้นไป และจะถือว่าอัตราดอกเบี้ย USD LIBOR ที่เผยแพร่หลังเดือนมิถุนายน 2566 ขาดคุณสมบัติการเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนภาวะตลาด และไม่สามารถใช้อ้างอิงกับธุรกรรมการเงินโดยทั่วไปได้
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผู้บริหารจัดการอัตราดอกเบี้ย THBFIX ซึ่งใช้อัตราดอกเบี้ย USD LIBOR เป็นองค์ประกอบในการคำนวณ จะยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย THBFIX หลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

​ตามที่มีการคาดการณ์การยุติอัตราดอกเบี้ย London Interbank Offered Rate (LIBOR) ทุกสกุลพร้อมกันในปี 2564 นั้น Financial Conduct Authority (FCA) ซึ่งเป็นองค์กรของอังกฤษที่กำกับดูแลการจัดทำอัตราดอกเบี้ย LIBOR ได้ประกาศว่า จะเริ่มทยอยยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย LIBOR สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ (USD LIBOR) บางระยะ (tenor) นับตั้งแต่สิ้นปี 2564 เป็นต้นไป และจะถือว่าอัตราดอกเบี้ย USD LIBOR ที่เผยแพร่หลังเดือนมิถุนายน 2566 ขาดคุณสมบัติการเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนภาวะตลาด และไม่สามารถใช้อ้างอิงกับธุรกรรมการเงินโดยทั่วไปได้1 ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผู้บริหารจัดการอัตราดอกเบี้ย THBFIX ซึ่งใช้อัตราดอกเบี้ย USD LIBOR เป็นองค์ประกอบในการคำนวณ จะยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย THBFIX หลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป โดยระหว่างนี้ ธปท. จะดูแลให้มีการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย THBFIX ทุกระยะ2 (tenor) ผ่านช่องทางและเวลาการเผยแพร่เดิม

 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวให้เป็นไปอย่างราบรื่น ธปท. และคณะทำงานเตรียมความพร้อมของธนาคารพาณิชย์เพื่อรองรับการยุติการใช้ LIBOR (คณะทำงาน) สนับสนุนให้ผู้ร่วมตลาดใช้อัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR)3 ที่พัฒนาขึ้นใหม่แทนโดยเร็วและไม่ทำธุรกรรมใหม่ที่เป็นสินเชื่อ ตราสารหนี้ และหุ้นกู้อนุพันธ์ อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THBFIX ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับการเตรียมการรองรับธุรกรรมคงค้างที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THBFIX นั้น ธปท. และคณะทำงานได้จัดทำและเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย Fallback Rate (THBFIX)4 เพื่อให้ผู้ร่วมตลาดใช้ในธุรกรรมคงค้างเป็นการชั่วคราว

 

อนึ่ง สำหรับอัตราดอกเบี้ย LIBOR สกุลอื่น ได้แก่ ปอนด์สเตอร์ลิง ยูโร สวิสฟรังก์ และเยน ผู้ร่วมตลาดจะไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในธุรกรรมการเงินโดยทั่วไปได้หลังจากปี 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากขาดคุณสมบัติการเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่สะท้อนภาวะตลาด

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
17 มีนาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมมาตรฐานตลาดการเงิน ฝ่ายตลาดการเงิน

0 2283 5476

referencerate@bot.or.th