ธปท. เปิดจำหน่ายพันธบัตร ธปท. ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิง THOR วันแรก ผลตอบรับดีเกินคาด

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 18/2564 | 25 มีนาคม 2564

สรุปสาระสำคัญ
  • การจำหน่ายพันธบัตรอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงธุรกรรมซื้อคืนระยะข้ามคืน (Thai Overnight Repurchase Rate: THOR) รุ่นอายุ 6 เดือน นักลงทุนตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีการเสนอวงเงินซื้อเข้ามาทั้งสิ้น 128,365 ล้านบาท หรือคิดเป็นกว่า 4.28 เท่าของวงเงินจำหน่าย 
  • ธปท. วางแผนการออกพันธบัตรอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อเสริมสภาพคล่องในตลาดพันธบัตร รวมถึงจะพิจารณาเพิ่มวงเงิน ความถี่การประมูล และรุ่นอายุพันธบัตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน

นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรกที่ ธปท. ได้มีการจำหน่ายพันธบัตรอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงธุรกรรมซื้อคืนระยะข้ามคืน (Thai Overnight Repurchase Rate: THOR) รุ่นอายุ 6 เดือน วงเงิน 30,000 ล้านบาท ผลการจำหน่ายพบว่า นักลงทุนตอบรับเป็นอย่างดี จากทั้งนักลงทุนกลุ่มธนาคารพาณิชย์ กองทุนรวม และบริษัทประกัน โดยมีการเสนอวงเงินซื้อเข้ามาทั้งสิ้น 128,365 ล้านบาท หรือคิดเป็นกว่า 4.28 เท่าของวงเงินจำหน่าย โดยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (weighted average yield) อยู่ที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ลบร้อยละ 0.01 หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.48 ต่อปี

 

ผลตอบรับที่ดีดังกล่าวนับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการนำอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR มาใช้ในธุรกรรมทางการเงิน โดย ธปท. วางแผนการออกพันธบัตรประเภทดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องในตลาดพันธบัตร รวมถึงจะพิจารณาเพิ่มวงเงิน ความถี่การประมูล และรุ่นอายุพันธบัตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนต่อไป สำหรับตารางประมูลสามารถดูได้ที่ https://www.bot.or.th/Thai/DebtSecurities/Auction/Schedule/Pages/default.aspx  

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
25 มีนาคม 2564

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

งานกลยุทธ์ตลาดการเงิน ฝ่ายตลาดการเงิน

0 2283 6312

0 2356 7529

MOSTeam@bot.or.th