Media Briefing การเชื่อมโยงระบบชำระเงินรายย่อยระหว่างประเทศไทยกับสิงคโปร์

​Media Briefing | 06 พฤษภาคม 2564

สรุปสาระสำคัญ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน Media Briefing เรื่อง การเชื่อมโยงระบบชำระเงินรายย่อยระหว่างประเทศไทยกับสิงคโปร์

สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน Media Briefing กับสื่อมวลชน เรื่อง การเชื่อมโยงระบบชำระเงินรายย่อยระหว่างประเทศไทยกับสิงคโปร์

นางสาวสิริธิดา พนมวัน