การแต่งตั้งและโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง ธนาคารแห่งประเทศไทย

​​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 54/2564 | 29 กรกฎาคม 2564

สรุปสาระสำคัญ
  • คณะกรรมการ ธปท. มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งและโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
  • โดยเป็นการเลื่อนตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง และย้ายตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564) คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ดังนี้ 

 

1. เลื่อนตำแหน่ง นายปิติ ดิษยทัต ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน 

2. เลื่อนตำแหน่ง นางสุวรรณา เชื้อบุญชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย สายกฎหมาย เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกฎหมาย 

 

และที่ประชุมฯ รับทราบการโยกย้ายของผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

 

1. ย้าย นางนวอร เดชสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 

2. ย้าย นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายเสถียรภาพระบบการเงินและยุทธศาสตร์องค์กร ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน

3. ย้าย นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และวางแผนองค์กร 

 

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
29 กรกฎาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

+66 2356 7536