ตลาดการเงินไทยมีความพร้อมในการทำธุรกรรมอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR 

​​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 64/2564 | 27 สิงหาคม 2564

สรุปสาระสำคัญ
​นางอลิศรา มหาสันทนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธปท. และคณะทำงานเตรียมความพร้อมของธนาคารพาณิชย์เพื่อรองรับการยุติการใช้ London Interbank Offered Rate (LIBOR)[1] ได้ร่วมมือกันพัฒนาอัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR)[2] จากธุรกรรมจริงที่สามารถสะท้อนภาวะตลาดการเงินและมีความโปร่งใส เพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในธุรกรรมทางการเงินทดแทนอัตราดอกเบี้ย Thai Baht Interest Rate Fixing (THBFIX)[3] ที่จะถูกยุติการเผยแพร่หลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2566 พร้อมกับอัตราดอกเบี้ย LIBOR สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ (USD LIBOR) นั้น

​นางอลิศรา มหาสันทนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธปท. และคณะทำงานเตรียมความพร้อมของธนาคารพาณิชย์เพื่อรองรับการยุติการใช้ London Interbank Offered Rate (LIBOR)[1] ได้ร่วมมือกันพัฒนาอัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR)[2] จากธุรกรรมจริงที่สามารถสะท้อนภาวะตลาดการเงินและมีความโปร่งใส เพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในธุรกรรมทางการเงินทดแทนอัตราดอกเบี้ย Thai Baht Interest Rate Fixing (THBFIX)[3] ที่จะถูกยุติการเผยแพร่หลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2566 พร้อมกับอัตราดอกเบี้ย LIBOR สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ (USD LIBOR) นั้น

 

หลังจากที่ได้เริ่มเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย THOR เมื่อเดือนเมษายน 2563 มาเป็นเวลากว่า 1 ปี  ตลาดการเงินไทยปัจจุบันถือว่ามีความพร้อมใช้อัตราดอกเบี้ย THOR เป็นอัตราอ้างอิงในสัญญาทางการเงินมากขึ้นในทุกด้าน ทั้งในแง่ของการมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย เป็นทางเลือกสำหรับการระดมทุนและการลงทุน เช่น การให้สินเชื่อธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว การออกหุ้นกู้และหุ้นกู้อนุพันธ์ รวมถึงการมีตลาดอนุพันธ์ Overnight Indexed Swap (OIS)[4] เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและต้นทุนได้อีกด้วย สำหรับการออกพันธบัตร ธปท. ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากสถาบันการเงินและนักลงทุนสถาบันค่อนข้างมาก ขณะที่สภาพคล่องของตลาดมีพัฒนาการดีขึ้นเป็นลำดับ สะท้อนจาก bid/ask spread[5] ของตลาด OIS ที่แคบลงโดยเฉพาะในอายุที่ไม่เกิน 5 ปี รวมทั้ง เริ่มมีการกำหนดราคา และทำธุรกรรมในระยะที่ยาวขึ้นมากถึง 20 ปี อีกด้วย

 

ธปท. ขอขอบคุณสถาบันการเงินและผู้ร่วมตลาดทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และทำธุรกรรมทางการเงินที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ในช่วงที่ผ่านมา และขอแนะนำให้ผู้ร่วมตลาดทุกฝ่ายเร่งสร้างความคุ้นเคยและเริ่มใช้อัตราดอกเบี้ย THOR เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง[6] เพื่อให้มีความพร้อมรองรับการยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย THBFIX ภายในระยะเวลาอีกไม่ถึง 2 ปีข้างหน้านี้  เพราะหากผู้ร่วมตลาดปรับเปลี่ยนมาใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ได้เร็ว จะทำให้ตลาดมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านอีกทางหนึ่ง และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของตลาดการเงินไทยในอนาคต

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
27 สิงหาคม 2564

----------------------------------------------------

1) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันระหว่างธนาคารชั้นนำในลอนดอน
2) คือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะข้ามคืนที่เกิดขึ้นจริงระหว่างธนาคารในตลาดซื้อคืนพันธบัตร
3) คือ อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมเงินบาทที่คำนวณมาจากการกู้ยืมเงินดอลลาร์ สรอ. แล้วแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทด้วยธุรกรรม FX Swap
4) คือ สัญญาอนุพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR และอัตราดอกเบี้ยคงที่ 
5) คือ ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย 
6) ธปท. เห็นควรให้ใช้ THOR แบบคิดทบ (compounded THOR) เพื่อคำนวณให้เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบมีระยะเวลา (term rate) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเงินและประเพณีปฏิบัติสากลในตลาดการเงินทั่วโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนพัฒนาตลาดการเงิน ฝ่ายตลาดการเงิน

+66 2283 5421

referencerate@bot.or.th