การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลด้านการบังคับคดี ระหว่างกรมบังคับคดี กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 67/2564 | 15 กันยายน 2564

สรุปสาระสำคัญ
  • วันที่ 15 กันยายน 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และอธิบดีกรมบังคับคดี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลด้านการบังคับคดี 
  • การลงนามในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลของทั้งสององค์กรให้กระชับยิ่งขึ้น สนับสนุนการแบ่งปันหรือใช้ข้อมูลที่มีให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่ 
  • การใช้ข้อมูลภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้จะอยู่ในกรอบของการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และมีวิธีปฏิบัติในการดูแลรักษาความลับของข้อมูลสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลข้อมูลที่ดี

​นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลด้านการบังคับคดี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 

 

การลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง ธปท. และกรมบังคับคดีในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลของทั้งสององค์กรให้กระชับยิ่งขึ้น สนับสนุนการแบ่งปันหรือใช้ข้อมูลที่มีให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่ เพื่อวิเคราะห์หรือคาดการณ์ปัญหาหรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้รอบด้านและชัดเจนขึ้น สนับสนุนการจัดทำนโยบายตามภารกิจได้อย่างเหมาะสมและเท่าทันสถานการณ์ นอกจากนี้ ยังมีการประสานความร่วมมือในการถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์ความรู้ทางการเงินและภัยทางการเงินให้แก่สาธารณชน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่ภาคประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

 

การใช้ข้อมูลภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ จะอยู่ในกรอบของการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และมีวิธีปฏิบัติในการดูแลรักษาความลับของข้อมูลสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลข้อมูลที่ดี  การนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ อ้างอิง รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีใด ๆ จะดำเนินการได้ในลักษณะภาพรวมเพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการเท่านั้น

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
15 กันยายน 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มงานกลยุทธ์และธรรมาภิบาลข้อมูล

+66 2283 6985

NichareA@bot.or.th