กองทุน BSF ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือออกไปถึงสิ้นปี 2565

​​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 76/2564 | 27 ตุลาคม 2564

สรุปสาระสำคัญ

​นางอลิศรา มหาสันทนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธปท. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (คณะกรรมการกำกับกองทุน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกองทุนได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือของกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (Corporate Bond Stabilization Fund: BSF) ออกไปอีก 1 ปี จนถึงสิ้นปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยังไม่แน่นอนสูง ซึ่งการขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว อยู่ภายใต้อำนาจตามพระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563

นางอลิศรา มหาสันทนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธปท. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (คณะกรรมการกำกับกองทุน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกองทุนได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือของกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (Corporate Bond Stabilization Fund: BSF) ออกไปอีก 1 ปี จนถึงสิ้นปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยังไม่แน่นอนสูง ซึ่งการขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว อยู่ภายใต้อำนาจตามพระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563

 

กองทุน BSF จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง (liquidity backstop) ในระยะสั้น แก่ธุรกิจที่มีพื้นฐานที่ดีแต่ประสบปัญหาสภาพคล่องชั่วคราว ซึ่งที่ผ่านมา การจัดตั้งกองทุน BSF มีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมั่นในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนของไทย ทำให้การระดมทุนของภาคธุรกิจโดยการออกตราสารหนี้ดำเนินการได้ต่อเนื่องเป็นปกติ ดังนั้น ในระยะข้างหน้าที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอน การขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือต่อไปอีกระยะหนึ่งจะช่วยรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดตราสารหนี้ และช่วยรักษาเสถียรภาพระบบการเงินโดยรวม ทั้งนี้ เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือของกองทุน BSF จะยังคงเดิม และมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม

 

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือของกองทุน BSF เพิ่มเติมได้จากประกาศคณะกรรมการกำกับกองทุน 1/2564 (ฉบับที่ 3) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
27 ตุลาคม 2564

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

คณะเลขานุการ กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้

BSFSecretary@bot.or.th