การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมความรู้ทางการเงินระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารแห่งประเทศไทย

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 89/2564 | 01 ธันวาคม 2564

สรุปสาระสำคัญ

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นางสาวนวพร มหารักขกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นางสาวนวพร มหารักขกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  

 

การลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง 5 หน่วยงานในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน เพื่อร่วมผลักดันนโยบายระดับประเทศในด้านการส่งเสริมให้คนไทยมีความตระหนักรู้ (Awareness) มีทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) และมีกลไกขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดระบบนิเวศน์ด้านการพัฒนาทักษะทางการเงินที่ยั่งยืน (Sustainable Mechanism & Ecosystem) โดยทุกฝ่ายมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีทักษะทางการเงินที่จำเป็นและมีความรู้ในการหารายได้หรือประกอบอาชีพเสริม รวมถึงการวางแผนทางการเงิน การออม การจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่าย การบริหารจัดการรายรับรายจ่ายในภาวะปกติและภาวะวิกฤต การจัดการหนี้ การเงินในยุคดิจิทัล และการรู้เท่าทันภัยทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนและบริหารจัดการทางการเงินในระดับครัวเรือนมีประสิทธิผลมากขึ้น และประชาชนและครัวเรือนมีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ดี

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
1 ธันวาคม 2564

 

ภาพบรรยากาศ
ภาพบรรยากาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

0 2356 7541

SiripenD@bot.or.th