แผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2565

​​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 1/2565 | 04 มกราคม 2565

สรุปสาระสำคัญ
  • ในปี 2565 ธปท. วางแผนการออกพันธบัตร ธปท. โดยคำนึงถึงแผนการกู้เงินของภาครัฐเพื่อรองรับมาตรการฟื้นฟูผลกระทบจาก Covid-19 เป็นสำคัญ
  • การลดวงเงินและความถี่ในการประมูลพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่รุ่นอายุ 2 ปี
  • การเพิ่มวงเงินและรุ่นอายุพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิงอัตราดอกเบี้ย THOR (THOR FRB)

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกพันธบัตร ธปท. อย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูแลสภาพคล่องในตลาดเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งช่วยส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้มีสภาพคล่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ธปท. ได้สื่อสารแผนการออกพันธบัตร ธปท. ประจำปีมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้ร่วมตลาดสามารถวางแผนบริหารจัดการสภาพคล่องได้ดียิ่งขึ้น นั้น

ในปี 2565 ธปท. วางแผนการออกพันธบัตร ธปท. โดยคำนึงถึงแผนการกู้เงินของภาครัฐเพื่อรองรับมาตรการฟื้นฟูผลกระทบจาก Covid-19 เป็นสำคัญ โดย ธปท. และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการออกพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตร ธปท. เพื่อให้อุปทานรวมของพันธบัตรอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ ธปท. วางแผนการออกพันธบัตร ธปท. อิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงธุรกรรมซื้อคืนระยะข้ามคืน (Thai Overnight Repurchase Rate: THOR) เพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR อย่างต่อเนื่อง

 

แผนการออกพันธบัตร ธปท. ปี 2565 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 

1. การลดวงเงินและความถี่ในการประมูลพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่รุ่นอายุ 2 ปี เพื่อเสริมความต้องการลงทุนของพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 3 ปี ถึง 5 ปี ซึ่ง สบน. วางแผนจะประมูลเพิ่มขึ้นในปี 2565 ทั้งนี้ สำหรับพันธบัตร ธปท. รุ่นอายุ 2 ปี ที่จะเริ่มประมูลในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ธปท. จะลดความถี่การประมูลจากทุกเดือนเป็นเดือนเว้นเดือน และลดจำนวนครั้งการ re-open จาก 5 ครั้ง เป็น 2 ครั้งต่อรุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับความถี่การประมูล (สำหรับพันธบัตร ธปท. รุ่น BOT23NA จะยังคงการ re-open 5 ครั้ง และประมูลทุกเดือนจนถึงเดือนเมษายน 2565 ตามที่ได้ประกาศไว้)  

 

ทั้งนี้ ธปท. ยังงดประมูลพันธบัตร ธปท. ประเภทจำหน่ายเป็นส่วนลดรุ่นอายุ 6 เดือน และประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่รุ่นอายุ 3 ปี เช่นเดียวกับปี 2564 ซึ่งเป็นรุ่นอายุที่ สบน. มีแผนประมูลอย่างสม่ำเสมอ

 

2. การเพิ่มวงเงินและรุ่นอายุพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิงอัตราดอกเบี้ย THOR (THOR FRB) ธปท. วางแผนออกพันธบัตร THOR FRB เพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มวงเงินประมูล THOR FRB รุ่นอายุ 6 เดือน และ 1 ปี ตามความต้องการลงทุนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมทั้งออกพันธบัตร THOR FRB รุ่นใหม่ คือ รุ่นอายุ 2 ปี ซึ่งจะเริ่มประมูลครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2565 โดยประมูลทุกเดือนคู่ (สลับกับพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่รุ่นอายุ 2 ปี) และ re-open รุ่นละ 2 ครั้ง 

ตารางกำหนดการประมูลพันธบัตร ธปท. ปี 2565
ตารางวงเงินการประมูลพันธบัตร ธปท. ปี 2565

สำหรับการประมูลพันธบัตรรายเดือน ธปท. จะพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับภาวะตลาดเงินและตลาดพันธบัตร รวมถึงแผนการออกพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจในแต่ละช่วงเวลา โดย ธปท. จะประสานงานกับ สบน. อย่างใกล้ชิด และจะประกาศตารางประมูลพันธบัตร ธปท. ให้ตลาดทราบล่วงหน้าทุกเดือนผ่านทาง website ของ ธปท. เช่นที่เคยปฏิบัติมา

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
4 มกราคม 2565

ข้อมูลเพิ่มเติม

งานกลยุทธ์ตลาดการเงิน

0 2356 7529-31

MOSTeam@bot.or.th