แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนมกราคม ปี 2565

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 10/2565 | 28 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม 2565 ชะลอลงบ้าง โดยการบริโภคและลงทุนของภาคเอกชนปรับลดลงจากความกังวลต่อการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ด้านจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับลดลงจากการระงับการลงทะเบียนเข้าประเทศผ่านระบบ Test & Go ชั่วคราว ขณะที่การส่งออกสินค้าปรับลดลงบ้าง หลังจากเร่งไปในเดือนก่อน สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากรายจ่ายประจำของรัฐบาลกลางด้านการซื้อสินค้าและบริการ
  • ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นตามราคาพลังงานและอาหารสด เช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ส่วนตลาดแรงงานทยอยปรับดีขึ้นบ้าง แต่โดยรวมยังเปราะบาง สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลมากกว่าเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทย มีดังนี้

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วปรับลดลง จากการระงับการลงทะเบียนเข้าประเทศผ่านระบบ Test & Go ในช่วงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ในหลายประเทศ

 

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชน* ที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนในเกือบทุกหมวด โดยเป็นผลจากสถานการณ์การระบาดในประเทศที่กลับมารุนแรงขึ้นและการเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการควบคุมการระบาด ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมและความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับลดลงบ้าง

 

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน* ที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วปรับลดลงบ้างจากการลงทุนด้านการก่อสร้างที่ลดลงตามยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ขณะที่การลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ทรงตัวจากเดือนก่อน

 

มูลค่าการส่งออกสินค้าที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วปรับลดลง สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงจากเดือนก่อน โดยเฉพาะหมวดยานยนต์หลังจากที่เร่งผลิตไปในเดือนก่อนตามคำสั่งซื้อคงค้าง ขณะที่หมวดเคมีภัณฑ์ลดลงตามการปรับลดปริมาณการผลิตปุ๋ยเคมีลงชั่วคราว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบที่อยู่ในระดับสูง

 

การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน โดยรายจ่ายประจำหดตัวเล็กน้อยจากรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการ ขณะที่รายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลางขยายตัวจากการเบิกจ่ายโครงการก่อสร้างเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางถนน  

 

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นตามราคาพลังงานและอาหารสด ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากราคาอาหารสำเร็จรูปที่ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น ด้านตลาดแรงงานทยอยปรับดีขึ้นบ้างแต่โดยรวมยังเปราะบาง สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลมากกว่าเดือนก่อน ด้านอัตราแลกเปลี่ยน เงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้น ตามความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังจากมีการประกาศในกลางเดือนมกราคมว่าจะกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านระบบ Test & Go ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
28 กุมภาพันธ์ 2565

-------------------------------------

** ในเดือนนี้ การจัดทำเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนและเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนใช้ข้อมูลการนำเข้าจากการประมาณการ เนื่องจากข้อมูลการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถิติตามระบบพิกัดศุลกากรใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

งานเศรษฐกิจมหภาค

0 2283 5639

macroeconomic-epd@bot.or.th