การแต่งตั้งรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 23/2565 | 27 เมษายน 2565

สรุปสาระสำคัญ

คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยมีมติแต่งตั้งให้ นางรุ่ง มัลลิกะมาส เป็น รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่จะว่างลง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

นางสุวรรณา เชื้อบุญชัย เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ (วันพุธที่ 27 เมษายน 2565) คณะกรรมการฯ มีมติแต่งตั้งให้ นางรุ่ง มัลลิกะมาส เป็น รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่จะว่างลง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

27 เมษายน 2565

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

+66 2356 7053