แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 1 ปี 2565

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 24/2565 | 29 เมษายน 2565

สรุปสาระสำคัญ
  • ​เศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคม 2565 ชะลอลงเล็กน้อย ตามการใช้จ่ายในประเทศของภาคเอกชนที่ปรับลดลงทั้งการบริโภคและการลงทุนสอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม จากการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron และต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันการใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนหดตัวเล็กน้อยจากทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลาง อย่างไรก็ดี มูลค่าการส่งออกสินค้าปรับเพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้า ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังมีการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ
  • ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นตามราคาพลังงานและราคาอาหารสำเร็จรูป ด้านตลาดแรงงานปรับดีขึ้นบ้าง แต่โดยรวมยังเปราะบาง สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาเกินดุลตามดุลการค้าที่เกินดุลเพิ่มขึ้น ขณะที่ดุลบริการ รายได้ และเงินโอนขาดดุลใกล้เคียงกับเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทย มีดังนี้ 

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วปรับลดลงจากเดือนก่อน โดยเฉพาะหมวดสินค้าคงทน สอดคล้องกับความเชื่อมั่นผู้บริโภค โดยเป็นผลจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron และค่าครองชีพที่สูงขึ้นซึ่งบั่นทอนกำลังซื้อของภาคครัวเรือน 

 

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วปรับลดลงจากเดือนก่อน สอดคล้องกับความเชื่อมั่นด้านการลงทุนของภาคธุรกิจ โดยปรับลดลงทั้งหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ และหมวดก่อสร้างที่ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากราคาวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น 

 

การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วปรับลดลงจากเดือนก่อน โดยเฉพาะหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่เร่งผลิตไปในช่วงก่อนหน้า และหมวดวัสดุก่อสร้างที่ความต้องการในประเทศลดลงและราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ หมวดชิ้นส่วนและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าปรับลดลงจากปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนการผลิตที่มีต่อเนื่อง

 

การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนหดตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน โดยรายจ่ายประจำหดตัวจากรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการ ขณะที่รายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลางหดตัวตามการเบิกจ่ายของหน่วยงานด้านคมนาคมและชลประทานเป็นสำคัญ หลังเร่งเบิกจ่ายไปแล้วในช่วงก่อนหน้า

 

มูลค่าการส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน โดยเฉพาะสินค้าเกษตร โลหะ อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งเป็นผลจากทั้งอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ยังคงขยายตัว และราคาสินค้าส่งออกบางประเภทที่ปรับสูงขึ้น อาทิ ข้าว และเหล็ก อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าบางหมวดปรับลดลงบ้าง อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนการผลิต และสินค้าเกษตรแปรรูป โดยเฉพาะน้ำตาลที่ส่งออกไปมากแล้วในช่วงก่อนหน้า

 

มูลค่าการนำเข้าสินค้าไม่รวมทองคำที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนในทุกหมวด โดยเฉพาะหมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง อาทิ เชื้อเพลิง ปุ๋ย โลหะ และข้าวสาลี ซึ่งผู้ประกอบการมีการเร่งนำเข้าเนื่องจากมีความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน 

 

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนในเกือบทุกสัญชาติ หลังมีการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ ทั้งนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวจากรัสเซียและยุโรปตะวันออกปรับลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน

 

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และราคาอาหารสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบ ด้านตลาดแรงงานปรับดีขึ้นบ้าง แต่โดยรวมยังเปราะบาง สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาเกินดุลตามดุลการค้าที่เกินดุลเพิ่มขึ้นจากการส่งออกทองคำเป็นสำคัญ ขณะที่ดุลบริการ รายได้ และเงินโอนขาดดุลใกล้เคียงกับเดือนก่อน ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่รุนแรงขึ้นเป็นสำคัญ 

 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เศรษฐกิจไทยปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากอุปสงค์ประเทศคู่ค้าปรับดีขึ้น ด้านจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับเพิ่มขึ้นหลังมีการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ นอกจากนี้ เครื่องชี้การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนยังปรับเพิ่มขึ้น แม้จะชะลอลงบ้างจากการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron และต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพที่สูงขึ้น สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนขยายตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนจากรายจ่ายลงทุน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นมากตามราคาพลังงานและราคาอาหารสด เช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นจากราคาอาหารสำเร็จรูป ด้านตลาดแรงงานปรับดีขึ้นบ้าง แต่โดยรวมยังเปราะบาง ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน

 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

29 เมษายน 2565

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมเศรษฐกิจมหภาค 1-2

0 2283 5639, 0 2283 5647

EPD-MacroEconomicsTeam1-2@bot.or.th

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด