สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประสานความร่วมมือส่งเสริมความรู้ทางการเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย และประสานความร่วมมือด้านการส่งเสริมความรู้ด้านตลาดทุนและการเป็นผู้ประกอบการกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 27/2565 | 12 พฤษภาคม 2565

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และนางสาววชิรา อารมย์ดี รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน และนายสุเทพ แก่งสันเทียะ พร้อมด้วยนายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านตลาดทุนและการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ อาคาร 1 ชั้น 4 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ 

 

ความร่วมมือในครั้งนี้ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่ นักศึกษาอาชีวศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ให้มีทักษะทางการเงินในการบริหารจัดการการเงินได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับช่วงวัย พร้อมรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ รู้เท่าทันภัยทางการเงินและการเงินในยุคดิจิทัลอันเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญ รวมถึงมีความรู้ด้านตลาดทุนและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อเป็นบุคลากรคุณภาพที่พร้อมเข้าสู่วัยทำงาน เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ 

 

นอกจากพิธีลงนามความร่วมมือ 2 ฉบับดังกล่าวแล้ว ทั้ง 3 หน่วยงานได้เปิดตัว “หลักสูตร E-learning ความรู้ทางการเงินสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาอาชีวศึกษา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาที่สนใจมาร่วมใช้งาน E-learning และธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดตัว “โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 4” ที่ดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และป้ายเชิดชูเกียรติสำหรับสถานศึกษาโดยมีกำหนดเปิดรับสมัครกลางเดือนพฤษภาคม 2565 นี้

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

12 พฤษภาคม 2565

news-20220512-1
news-20220512-2
news-20220512-3
news-20220512-4

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

0 2356 7541

SiripenD@bot.or.th