การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 37/2565 | 27 กรกฎาคม 2565

สรุปสาระสำคัญ
  • คณะกรรมการ ธปท. รับทราบการลาออกของนายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566
  • คณะกรรมการ ธปท. มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่จะว่างทั้งสิ้น 4 ตำแหน่ง

นางสุวรรณา เชื้อบุญชัย เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ (วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565) คณะกรรมการฯ ได้รับทราบการลาออก ของนายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 และมีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่จะว่างลง ดังนี้

 

1. เลื่อนตำแหน่ง น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565   

2. เลื่อนตำแหน่ง น.ส.ดารณี แซ่จู ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงิน เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารความเสี่ยงองค์กร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

3. เลื่อนตำแหน่ง นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565  

4. เลื่อนตำแหน่ง น.ส.สุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2 เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566   

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
27 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

0 2356 7053