การเปรียบเทียบปรับบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรณีฝ่าฝืนคำสั่ง ธปท. และไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามพระราชกำหนดว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์และประกาศ ธปท. ที่เกี่ยวข้อง

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 46/2565 | 08 กันยายน 2565

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผู้กำกับดูแลและตรวจสอบบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.ก. บบส.) ได้ตรวจสอบพบว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์ จำนวน 4 ราย ได้แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอกธัญกิจ จำกัด บริษัทบริหารสินทรัพย์ โกลบอลวัน จำกัด บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็มเพอร์เรอร์ จัสติซ จำกัด และบริษัทบริหารสินทรัพย์ ไอคอน แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้กู้ยืมแก่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการประกอบธุรกิจนอกขอบเขตการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ตาม พ.ร.ก. บบส. และฝ่าฝืนคำสั่งของ ธปท. ที่ให้บริษัทระงับการให้กู้ยืมเงินแก่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นของตนและเรียกคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าว ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 12 ประกอบมาตรา 4 แห่ง พ.ร.ก. บบส. ต้องระวางโทษตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทบริหารสินทรัพย์ข้างต้นบางราย ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตาม พ.ร.ก. บบส. และประกาศ ธปท. ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 11/1 แห่ง พ.ร.ก. บบส. ต้องระวางโทษตามมาตรา 13 วรรคหนึ่งด้วย

 

คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา 14/3 แห่ง พ.ร.ก. บบส. จึงได้มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับบริษัทบริหารสินทรัพย์ทั้ง 4 ราย รวมทั้งกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดด้วย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

 

ทั้งนี้ ธปท. ขอเรียนว่า บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. จะต้อง ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ใน พ.ร.ก. บบส. เท่านั้น และหากพบว่ามีการดำเนินการนอกขอบเขตที่กำหนด ธปท. จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป


ธนาคารแห่งประเทศไทย
8 กันยายน 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายตรวจสอบผู้ให้บริการทางการเงิน

0 2283 5928

AMC-Ex-SSD@bot.or.th