การแต่งตั้งโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 52/2565 | 29 กันยายน 2565

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้แต่งตั้ง นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร เป็นโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 

การแต่งตั้งโฆษก ธปท. ครั้งนี้ เพื่อเป็นตัวแทน ธปท. ในการสื่อสารสร้างความเข้าใจ ให้ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบาย และการดำเนินการด้านอื่น ๆ ของ ธปท. รวมถึงตอบข้อซักถาม สู่สาธารณะชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
29 กันยายน 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

งานสื่อมวลชน

0 2283 5379

MassMediaCCD@bot.or.th