การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลระหว่างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 56/2565 | 19 ตุลาคม 2565

สรุปสาระสำคัญ
  • ​นายเดช ฐิติวณิช ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบข้อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ นายสุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูล เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 
  • การลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลของทั้งสององค์กรให้กระชับยิ่งขึ้น

​นายเดช ฐิติวณิช ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบข้อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ นายสุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูล เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 

 

การลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง ธปท. และ สสน. ในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลของทั้งสององค์กรให้กระชับยิ่งขึ้น สนับสนุนการแบ่งปันและการใช้ข้อมูลที่มีให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อเศรษฐกิจไทยได้อย่างใกล้ชิด รวมถึงส่งเสริมการออกนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์ 

 

นอกจากนี้ การแบ่งปันข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างกันจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของทั้งสองหน่วยงาน และเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญที่สนับสนุนให้ระบบการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันแบบบูรณาการจากหลายแหล่งข้อมูลมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้จะอยู่ในกรอบของการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน และมีวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อมูลที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลที่ดี มีการดูแลรักษาความปลอดภัยที่เคร่งครัด รวมทั้งมีเทคโนโลยีมาช่วยจัดการข้อมูลให้มีความปลอดภัยระดับสูงและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
19  ตุลาคม  2565

พิธีลงนาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนกลยุทธ์และธรรมาภิบาลข้อมูล ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์

0 2356 7574

PornchaL@bot.or.th