คณะกรรมการกำกับกองทุนฯ ยุติการเปิดรับการขอความช่วยเหลือและการดำเนินการของกองทุน BSF

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 62/2565 | 31 ตุลาคม 2565

สรุปสาระสำคัญ
  • คณะกรรมการกำกับกองทุนมีมติเห็นชอบให้ยุติการเปิดรับการขอความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (Corporate Bond Stabilization Fund: BSF) หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
  • ณะกรรมการกำกับกองทุนฯ อยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบวิธีและขั้นตอนการยุติดำเนินการของกองทุน 

​นางอลิศรา มหาสันทนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (คณะกรรมการกำกับกองทุน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกองทุนมีมติเห็นชอบให้ยุติการเปิดรับการขอความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (Corporate Bond Stabilization Fund: BSF) หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป เนื่องจากความจำเป็นของความช่วยเหลือจากกองทุนปรับลดลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ดีขึ้น ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับสู่ระดับปกติ ภาคธุรกิจส่วนใหญ่มีผลประกอบการที่ดีขึ้นและสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้ส่งผลให้ความเสี่ยงของการผิดนัดชำระในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด 19 ปรับลดลงชัดเจน

 

การจัดตั้งกองทุน BSF ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด 19 มีส่วนช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน และทำให้การระดมทุนของภาคธุรกิจด้วยการออกตราสารหนี้ดำเนินการได้ต่อเนื่องเป็นปกติในช่วงที่ความเสี่ยงสูง ดังนั้น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้การดำเนินการของกองทุนในระยะต่อไปมีความจำเป็นลดลงและไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 ที่มุ่งให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจที่มีพื้นฐานดีแต่ประสบปัญหาสภาพคล่องชั่วคราวจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นการเฉพาะ 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับกองทุนฯ อยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบวิธีและขั้นตอนการยุติดำเนินการของกองทุน รวมทั้งพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยุติการดำเนินการของกองทุนต่อไป

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
31 ตุลาคม 2565

ข้อมูลเพิ่มเติม

คณะเลขานุการ กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้

BSFSecretary@bot.or.th