แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤศจิกายน 2565 

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 72/2565 | 29 ธันวาคม 2565

สรุปสาระสำคัญ
  • ​เศรษฐกิจไทยยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว โดยมีแรงส่งจากภาคบริการที่ฟื้นตัวต่อเนื่องตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น และเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้นหลังผลกระทบจากปัจจัยชั่วคราวในเดือนก่อนหมดลง สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวจากรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลาง อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกสินค้าปรับลดลงตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่ปรับลดลง
  • เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากเดือนก่อน ตามอัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารสดเป็นสำคัญ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ด้านตลาดแรงงานโดยรวมทยอยฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลจากดุลการค้าที่เกินดุลลดลงเป็นสำคัญ ขณะที่ดุลบริการ รายได้ และเงินโอนขาดดุลใกล้เคียงกับเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้ 

 

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนในหลายสัญชาติ โดยเฉพาะยุโรปและสหรัฐฯ เป็นผลต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมในภาคบริการ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวปรับดีขึ้นต่อเนื่อง

 

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนในทุกหมวด โดยการใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทนปรับเพิ่มขึ้นหลังสถานการณ์น้ำท่วมในเดือนก่อนคลี่คลายลง ขณะที่การใช้จ่ายหมวดบริการฟื้นตัวต่อเนื่องตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อภาคครัวเรือนยังคงทยอยปรับดีขึ้น โดยเฉพาะการจ้างงานและความเชื่อมั่นผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงยังเป็นปัจจัยกดดันการบริโภคในภาพรวม

 

การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนขยายตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนจากรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลางตามการเบิกจ่ายโครงการด้านคมนาคมและชลประทาน ขณะที่รายจ่ายประจำหดตัวเล็กน้อยตามการเบิกจ่ายของหน่วยงานด้านการศึกษา ซึ่งได้เร่งเบิกจ่ายไปมากแล้วในช่วงก่อนหน้า สำหรับรายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจหดตัวตามการเบิกจ่ายของโครงการด้านสาธารณูปโภค เนื่องจากเกิดความล่าช้าในการนำเข้าอุปกรณ์บางประเภท

 

มูลค่าการส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วลดลงจากเดือนก่อนในหลายหมวดตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ชะลอลง โดยเฉพาะหมวดโลหะและสินค้าเกษตร รวมถึงหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ลดลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ประกอบกับในเดือนนี้ยังมีการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นน้ำมันต่อเนื่องจากเดือนก่อน อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าบางหมวดเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน อาทิ หมวดยานยนต์และชิ้นส่วน และหมวดอิเล็กทรอนิกส์

 

การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วลดลงจากเดือนก่อน โดยเฉพาะหมวดปิโตรเลียมที่ลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นต่อเนื่องจากเดือนก่อน และหมวดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ลดลงตามการชะลอตัวของอุปสงค์ประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ดี การผลิตบางหมวดเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน อาทิ หมวดเคมีภัณฑ์ และหมวดยานยนต์ 

 

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วลดลงจากเดือนก่อน โดยการลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม ขณะที่การลงทุนหมวดก่อสร้างทรงตัว โดยยอดขายวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย ขณะที่พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างลดลงเล็กน้อย

 

มูลค่าการนำเข้าสินค้าไม่รวมทองคำที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วปรับเพิ่มขึ้นจากการนำเข้าน้ำมันดิบเป็นสำคัญ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาผลิตปิโตรเลียมหลังการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นน้ำมันแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม การนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงตามการนำเข้าโทรศัพท์มือถือที่เร่งไปแล้วในช่วงก่อนหน้า 

 

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงตามอัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารสด จากราคาผักที่ลดลงตามผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากขึ้นหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อยตามราคาอาหารสำเร็จรูป อุปกรณ์ซักล้างทำความสะอาด และของใช้ส่วนตัว ด้านตลาดแรงงานโดยรวมทยอยฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งความเชื่อมั่นของผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เป็นบวกต่อเนื่อง สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลจากดุลการค้าที่เกินดุลลดลงตามมูลค่าการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ ขณะที่ดุลบริการ รายได้ และเงินโอนขาดดุลใกล้เคียงกับเดือนก่อน ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. เฉลี่ยแข็งค่าขึ้น ตามการคาดการณ์ของตลาดที่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในอัตราที่ชะลอลง ประกอบกับตลาดมีมุมมองที่ดีต่อการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวไทย

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
29 ธันวาคม 2565

ข้อมูลเพิ่มเติม

งานเศรษฐกิจมหภาค

0 2283 5639

macroeconomic-epd@bot.or.th

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด