​แถลงข่าวร่วม รฟม. และ ธปท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการใช้ที่ดินของ ธปท. เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

แถลงข่าวร่วม | 16 มกราคม 2566

สรุปสาระสำคัญ
  • โครงการสำคัญในการขยายเครือข่ายระบบขนส่งมวลชน
  • ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการตลอดแนวของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ และ ธปท.
  • พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางให้ครอบคลุม มีประสิทธิภาพและครบวงจร
20230116
 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ นางรุ่ง มัลลิกะมาส รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการใช้ที่ดินของ ธปท. เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ณ อาคาร 2 ธปท. 

 

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า รฟม. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ ธปท. ว่าด้วยการใช้ที่ดินของ ธปท. เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยเป็นการใช้พื้นที่ของ ธปท. บริเวณริมรั้วด้านสะพานพระรามแปด และด้านถนนสามเสน เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินไปยังสถานีรถไฟฟ้า และอาคารทางขึ้น - ลง ที่ 4 ของสถานีบางขุนพรหม รวมถึงใช้เป็นอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)  

 

ที่ผ่านมา รฟม. ได้ประสานความร่วมมือกับ ธปท. และกรมศิลปากรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างสถานีบางขุนพรหม และการใช้ประโยชน์พื้นที่ของ ธปท. ให้เหมาะกับบริบทพื้นที่ในเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อให้การก่อสร้างสำเร็จลุล่วงได้โดยไม่กระทบต่อภารกิจ หน้าที่ และการให้บริการของ ธปท. รวมถึงการบริหารจัดการการเดินรถของ รฟม. ในอนาคตด้วย ทั้งนี้ รฟม. จะดำเนินการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้มีความสมบูรณ์ดังเดิมเมื่อโครงการแล้วเสร็จ

 

ทั้งนี้ สถานีบางขุนพรหม เป็นสถานีใต้ดินสถานีที่ 5 ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ มีรูปแบบสถานีเป็นแบบชานชาลาซ้อน (stack platform) ประกอบด้วยชั้นจำหน่ายตั๋วและชั้นชานชาลา 2 ชั้น โดยมีทางขึ้น - ลง จำนวนทั้งสิ้น 4 ตำแหน่ง โดย รฟม. จะกำกับดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแนวทางความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงระหว่างสองหน่วยงาน ตลอดจนให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้กับ ธปท. จวบจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ

 

นางรุ่ง มัลลิกะมาส รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธปท. กล่าวว่า ธปท. เล็งเห็นความสำคัญของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ที่นับเป็นโครงการสำคัญในการขยายเครือข่ายระบบขนส่งมวลชน ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนและประเทศในอนาคต โดยจะทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วเพิ่มขึ้น รวมถึงช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการตลอดแนวของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ และ ธปท. ยินดีที่จะร่วมมือกับ รฟม. ในการดำเนินงานก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

 

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.63 กิโลเมตร จำนวน 17 สถานี โดยเป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 14.29 กิโลเมตร มีสถานีใต้ดิน 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 9.34 กิโลเมตร มีสถานียกระดับ 7 สถานี สำหรับแนวเส้นทางจะเริ่มต้นจากสถานีเตาปูน ซึ่งเป็นสถานีร่วมกับรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) นอกจากนี้ ยังมีสถานีที่จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ ของ รฟม. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการ ได้แก่ สถานีสามยอดที่เชื่อมต่อกับ MRT สายสีน้ำเงิน และสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งในอนาคตจะเชื่อมต่อกับสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันตก) ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยอีกด้วย โดยเริ่มดําเนินงานก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 และมีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2570  

 

รฟม. มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ที่จะพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางให้ครอบคลุม มีประสิทธิภาพและครบวงจร เป็นทางเลือกใหม่ของการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ รฟม. “ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจของโครงการฯ เพิ่มเติมผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line@ ได้ที่ ID Line @mrtpurpleline รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ 16 มกราคม 2566

 

กองประชาสัมพันธ์ 
สำนักสื่อสารองค์กร รฟม. 
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1764 
โทรสาร 0 2716 4019 
Email: pr@mrta.co.th

 

2023-01-16
2023-01-16

ข้อมูลเพิ่มเติม

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร รฟม.

+66 0 2716 4000 , +66 0 2716 4019

pr@mrta.co.th