แผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2566

​​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 6/2566 | 31 มกราคม 2566

สรุปสาระสำคัญ
  • ลดจำนวนรุ่นต่อปีของพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย
  • ปรับกรอบวงเงินประมูลขั้นสูงของพันธบัตรประเภทที่จำหน่ายเป็นส่วนลดรุ่นอายุ 3 เดือน และพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่รุ่นอายุ 2 ปี

​ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกพันธบัตร ธปท. อย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูแลสภาพคล่องในตลาดเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งช่วยส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้มีสภาพคล่องและมีประสิทธิภาพ โดย ธปท. ได้สื่อสารแผนการออกพันธบัตร ธปท. ประจำปีมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้ร่วมตลาดสามารถวางแผนบริหารจัดการสภาพคล่องได้ดียิ่งขึ้น นั้น

 

ในปี 2566 ธปท. วางแผนการออกพันธบัตร ธปท. โดยพิจารณาจากสภาพคล่องในตลาดการเงินและแนวโน้มความต้องการถือครองพันธบัตรภาครัฐในระยะถัดไป รวมทั้งแผนการกู้เงินของภาครัฐ โดย ธปท. และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการออกพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตร ธปท. เพื่อให้อุปทานรวมของพันธบัตรภาครัฐอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ ธปท. ยังวางแผนออกพันธบัตร ธปท. ที่อิงกับอัตราดอกเบี้ย THOR1 อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

แผนการออกพันธบัตร ธปท. ปี 2566 ธปท. มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 

1. ปรับกรอบวงเงินประมูลขั้นสูงของพันธบัตรประเภทที่จำหน่ายเป็นส่วนลดรุ่นอายุ 3 เดือน และพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่รุ่นอายุ 2 ปี เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องระยะสั้น รวมทั้งเพื่อให้ภาพรวมการออกพันธบัตรภาครัฐอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเพิ่มวงเงินประมูลขั้นสูงของพันธบัตรประเภทที่จำหน่ายเป็นส่วนลดรุ่นอายุ 3 เดือน เป็น 80,000 ล้านบาทต่อสัปดาห์ และพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่รุ่นอายุ 2 ปี เป็น 40,000 ล้านบาทต่อครั้ง

2. ลดจำนวนรุ่นต่อปีของพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR (THOR FRB) รุ่นอายุ 2 ปี โดยการเพิ่มจำนวนครั้งการ re-open พันธบัตรแต่ละรุ่นจาก 2 ครั้ง เป็น 5 ครั้ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของพันธบัตรรุ่นดังกล่าวในตลาดรอง2  

 

20230131
20230131

สำหรับการประมูลพันธบัตรรายเดือน ธปท. จะพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับภาวะตลาดเงินและตลาดพันธบัตร รวมถึงแผนการออกพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจในแต่ละช่วงเวลา โดย ธปท. จะประสานงานกับ สบน. อย่างใกล้ชิด และจะประกาศตารางประมูลพันธบัตร ธปท. ให้ตลาดทราบล่วงหน้าทุกเดือนผ่านทาง website ของ ธปท. เช่นที่เคยปฏิบัติมา

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

31 มกราคม 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม

งานกลยุทธ์ตลาดการเงิน

+66 0 2356 7529-31

MOSTeam@bot.or.th