รายชื่อ Primary Dealers สำหรับธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนและซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 12/2566 | 20 มีนาคม 2566 113 คน

​ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศรับสมัครและทบทวนรายชื่อสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็น Primary Dealers สำหรับธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนและซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย (PDs Bilateral Repo) เป็นประจำทุกปี นั้น

 

ธปท. ขอเรียนว่ามีสถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น PDs Bilateral Repo ดังนี้

1.  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2.  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

4.  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

5.  ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

6.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

7.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

8.  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

9.  ธนาคารออมสิน

 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

 

อนึ่ง สถาบันการเงินที่สนใจสมัครเป็น PDs Bilateral Repo สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนกำกับความเสี่ยงตลาดการเงิน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ทั้งนี้ ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและชี้ขาดผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น PDs Bilateral Repo

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
20 มีนาคม 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนกำกับความเสี่ยงตลาดการเงิน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

+66 0 2283 6037, +66 0 2356 7553

Treasuryriskmonitoring@bot.or.th