รายชื่อคู่ค้าสำหรับธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Outright)

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 11/2566 | 20 มีนาคม 2566

​ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศรับสมัครคู่ค้าสำหรับธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Outright) ตามหนังสือเวียน ฉบับที่ ฝตง.(21)ว. 6/2556 โดยพิจารณาคัดเลือกจากสถาบันการเงินที่เป็นผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง นั้น

 

ธปท. ขอเรียนว่า มีสถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคู่ค้า e-Outright ดังนี้

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

5. ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ

6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

7. ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ

8. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

9. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

10. ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ

11. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

12. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น สาขากรุงเทพฯ

13. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ

14. บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

 

อนึ่ง สถาบันการเงินที่สนใจสมัครเป็นคู่ค้า e-Outright สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนกำกับความเสี่ยงตลาดการเงิน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางการเงิน โดย ธปท. จะทบทวนรายชื่อคู่ค้า e-Outright เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและชี้ขาดผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคู่ค้า e-Outright

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
20 มีนาคม 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนกำกับความเสี่ยงตลาดการเงิน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

0 2283 6037, 0 2356 7553

Treasuryriskmonitoring@bot.or.th