การต่ออายุความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลท้องถิ่นระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางญี่ปุ่น

ข่าว ธปท. ฉบับที่ 17/2566 | 30 มีนาคม 2566

ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ต่ออายุความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลท้องถิ่นที่ได้จัดทำขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2563 ออกไปอีก 3 ปี ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2569

 

ความตกลงฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้เสถียรภาพระบบการเงินของทั้งสองประเทศ ซึ่งธนาคารกลางทั้งสองประเทศพร้อมจะทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินสกุลท้องถิ่นระหว่างกัน เพื่อเสริมสภาพคล่องเงินสกุลบาทให้กับธนาคารพาณิชย์ญี่ปุ่นในไทย และเสริมสภาพคล่องเงินสกุลเยนให้กับธนาคารพาณิชย์ไทยในญี่ปุ่น โดยยังคงวงเงินสูงสุดไว้ตามเดิมที่ 240 พันล้านบาท หรือ 800 พันล้านเยน 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 มีนาคม 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

+66(0) 2283 6288

IND-Cooperation@bot.or.th