​การประชุมทวิภาคีระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารแห่ง สปป. ลาว

การประชุมทวิภาคี | 11 พฤษภาคม 2566

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ และคณะผู้บริหาร ธปท. เข้าร่วมการประชุมทวิภาคีกับ Mr. Bounleua Sinxayvoravong ผู้ว่าการและคณะผู้บริหารธนาคารแห่ง สปป. ลาว (Bank of the Lao PDR) โดยได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและนโยบายของธนาคารกลาง ตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองธนาคารกลาง

01
2