การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน

ข่าว ธปท. ฉบับที่ 27/2566 | 29 มิถุนายน 2566

นางสุวรรณา เชื้อบุญชัย เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ที่ประชุมได้คัดเลือกและมีมติแต่งตั้ง นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 และมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิม คือจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

29 มิถุนายน 2566 

01

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ธปท.

0 2283 6449

cs_team@bot.or.th

อื่นๆ