ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล “Best Conduct of Business Regulator in Asia Pacific”

ข่าว ธปท. ฉบับที่ 30/2566 | 18 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 วารสาร The Asian Banker ซึ่งเป็นสื่อด้านการเงินที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติให้บริการด้านผลงานการศึกษา และ บทความ เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงินได้มอบรางวัล “Best Conduct of Business Regulator in Asia Pacific” ให้กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผู้กำกับดูแลที่ทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนทั้งในด้านการดูแลระบบเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ การดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน รวมทั้งการออกเกณฑ์และแนวทางในการกำกับดูแลผู้ให้บริการเพื่อให้ธุรกิจมีการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และมีการคุ้มครองผู้บริโภค

 

โดยผลงานที่นำมาซึ่งรางวัลนี้ ได้แก่ การกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบการชำระเงินภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย ที่ผลักดันการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานพร้อมเพย์และมาตรฐาน Thai QR Payment ให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่าน QR payment กับประเทศต่าง ๆ 6 ประเทศ ที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  และการเชื่อมโยง PromptPay-PayNow ระหว่างไทยและสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระบบโอนเงินระหว่างประเทศแบบทันทีคู่แรกของโลก

 

นอกจากนี้ The Asian Banker ยังได้พิจารณาจากงานสำคัญของ ธปท. ในด้านการกำกับดูแลสถาบันการเงิน อาทิ การขยายขอบเขตการเปิดให้บริการและการเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงานของผู้ให้บริการทั้ง bank และ non-bank การเปิดให้มีผู้ให้บริการรายใหม่เข้ามาภายใต้การกำกับดูแลความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งการผลักดันการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่และการส่งเสริมการใช้ธุรกรรมดิจิทัล ซึ่งทำควบคู่กับการป้องกันความเสี่ยงจากภัยการเงินและการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย สนับสนุนการพัฒนาและแข่งขันระหว่างสถาบันการเงิน และเพิ่มทางเลือกสำหรับการให้บริการทางการเงินซึ่งมีความรวดเร็ว และปลอดภัยสำหรับประชาชน

 

โดย นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นผู้แทนในการรับรางวัล ซึ่งได้กล่าวขอบคุณในความร่วมมือและการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งของหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาคธนาคาร ภาครัฐ และผู้ให้บริการชำระเงิน โดย ธปท. ยังคงมุ่งส่งเสริมผลักดันการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างยกระดับศักยภาพในการแข่งขันและเสริมสร้างการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
18 กรกฎาคม 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมนโยบายต่างประเทศ ฝนช.

0 2283 5097

crossborderpayments@bot.or.th

ระบบการชำระเงิน