กำหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ข่าว ธปท. ฉบับที่ 33/2566 | 26 กรกฎาคม 2566

ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อีก 1 วัน เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุดสำหรับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ นั้น

 

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันทำการปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจถือเป็นตัวกลางสำคัญในการให้บริการทางการเงินแก่ภาคธุรกิจและประชาชน

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
26 กรกฎาคม 2566

Holiday

ข้อมูลเพิ่มเติม

งานนโยบายด้านปฏิบัติการ

FIOP-RPD@bot.or.th

สถาบันการเงิน วันหยุดธนาคาร