แถลงข่าวร่วมธนาคารกลางอินโดนีเซีย ธนาคารกลางมาเลเซีย และธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อชำระธุรกรรมทวิภาคีระหว่างกัน

แถลงข่าวร่วม I 25 สิงหาคม 2566

สรุปสาระสำคัญ

ธนาคารกลางอินโดนีเซีย ธนาคารกลางมาเลเซีย และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจเพื่อเป็นกรอบความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการชำระธุรกรรมทวิภาคีระหว่างกัน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 โดยได้ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมธุรกรรมระหว่างประเทศประเภทอื่นเพิ่มเติมจากการค้าและการลงทุนโดยตรง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เสริมสร้างเสถียรภาพของตลาดเงินในภูมิภาค และช่วยพัฒนาตลาดเงินสกุลท้องถิ่นของทั้ง 3 ประเทศ 

ธนาคารกลางอินโดนีเซีย ธนาคารกลางมาเลเซีย และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจเพื่อเป็นกรอบความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อชำระธุรกรรมทวิภาคีระหว่างกัน จำนวน 3 ฉบับ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ซึ่งลงนามโดย Mr. Perry Warjiyo ผู้ว่าการธนาคารกลางอินโดนีเซีย Mr. Abdul Rasheed Ghaffour ผู้ว่าการธนาคารกลางมาเลเซีย และ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM) ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

 

ธนาคารกลางทั้ง 3 แห่ง มุ่งมั่นที่จะยกระดับความร่วมมือดังกล่าว โดยได้ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมธุรกรรมระหว่างประเทศประเภทอื่นเพิ่มเติมจากการค้าและการลงทุนโดยตรง ซึ่งจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป  นอกจากนี้ กรอบความร่วมมือใหม่ยังสอดรับกับความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงระบบการชำระเงิน ที่จะสนับสนุนการเข้าถึงการชำระธุรกรรมระหว่างกันด้วยเงินสกุลท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

บันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เสริมสร้างเสถียรภาพของตลาดเงินในภูมิภาค และช่วยพัฒนาตลาดเงินสกุลท้องถิ่นของทั้ง 3 ประเทศ  โดยบันทึกความเข้าใจนี้ จะใช้แทนบันทึกความเข้าใจฉบับเดิมที่ธนาคารกลางทั้ง 3 แห่ง ได้ลงนามไว้เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 และวันที่ 23 ธันวาคม 2559

 

ธนาคารกลางอินโดนีเซีย

ธนาคารกลางมาเลเซีย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

25 สิงหาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ : 

 

Bank Indonesia

Head of Communication Department

Erwin Haryono

Executive Director

Tel: (+62 21) 131

Email: bicara@bi.go.id

 

Bank Negara Malaysia

Strategic Communications Department

Email: communications@bnm.gov.my

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ  

อีเมล์: ind-interstrategy@bot.or.th

mou-news-20230825-02
mou-news-20230825
mou-news-20230825-04