ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์ภายใต้ชื่อ ธนาคารไทยเครดิต

ข่าว ธปท. ฉบับที่ 37/2566 | 31 สิงหาคม 2566

สรุปสาระสำคัญ
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ยกระดับจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 โดยจะเริ่มดำเนินการภายใต้ชื่อ ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 2 กันยายน 2566

นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน กล่าวว่า ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ยกระดับจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 โดยจะเริ่มดำเนินการภายใต้ชื่อ ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 2 กันยายน 2566

 

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย โดยเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2550 ซึ่งการยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบในครั้งนี้ จะทำให้ธนาคารสามารถให้บริการแก่บริษัทขนาดใหญ่ได้ จากเดิมที่ให้บริการเฉพาะแก่ประชาชนรายย่อย และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งสามารถประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ได้อีกด้วย โดยธนาคารสามารถให้บริการแก่ลูกค้าในปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ธนาคารต้องดูแลให้มีกระบวนการ บุคลากร ระบบงาน ทรัพยากร ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับการเป็นธนาคารพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

31 สิงหาคม 2566 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน

0 2283 5806

fibsdept@bot.or.th

สถาบันการเงิน