งาน BOT Digital Finance Conference 2023

ข่าว ธปท. ฉบับที่ 39/2566 | 07 กันยายน 2566

สรุปสาระสำคัญ

ธปท. จะจัดงาน BOT Digital Finance Conference 2023 ในวันที่ 14 – 15 กันยายน  2566 ตั้งแต่เวลา 10:00 – 16:30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพัฒนาการด้านการเงินดิจิทัล โดยนำเสนอทิศทาง ความก้าวหน้าของนวัตกรรมการเงิน แนวคิดและประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเงินดิจิทัลโดยผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศและต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. จะจัดงาน BOT Digital Finance Conference 2023 ในวันที่ 14 – 15 กันยายน  2566 ตั้งแต่เวลา 10:00 – 16:30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพัฒนาการด้านการเงินดิจิทัล โดยนำเสนอทิศทาง ความก้าวหน้าของนวัตกรรมการเงิน แนวคิดและประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเงินดิจิทัลโดยผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศและต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านเวทีเสวนาที่หลากหลายและอยู่ในกระแสพัฒนาการด้านเทคโนโลยีในต่างประเทศ รวมทั้งความสนใจและพัฒนาการของโลกในแวดวงการเงินดิจิทัลและสังคมในปัจจุบัน รวมทั้ง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและเทคโนโลยีจากทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ ผู้กำกับดูแล และผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศงาน BOT Digital Finance Conference 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Building ecosystem for responsible innovation” หรือการสร้างระบบนิเวศเพื่อรองรับและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปีนี้จะให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อและใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Open data) ทั้งข้อมูลทางการเงิน (financial data) และข้อมูลนอกภาคการเงิน (non-financial data) การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence, AI) ซึ่งกำลังจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากทั้งในภาคการเงินและในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง ความคืบหน้าของการดำเนินนโยบายและโครงการสำคัญต่าง ๆ ที่ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการเงิน อาทิ การพัฒนาระบบการชำระเงินภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย การเชื่อมต่อระบบ
การชำระเงินระหว่างประเทศ การเพิ่มความตระหนักรู้ของประชาชนในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

 

โดยจะมีผู้บริหาร ผู้กำกับดูแล และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 60 ท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินดิจิทัล ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงานในวงกว้าง ครอบคลุม 3 เวที ประกอบด้วย (1) เวทีหลักที่เน้นการบรรยาย เสวนา เพื่อนำเสนอทิศทาง กลยุทธ์ และนโยบายการนำเทคโนโลยีที่สำคัญ เช่น AI Open data มาประยุกต์ใช้ในภาคการเงิน (2) เวทีเสวนาที่เจาะลึกเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี AI, Blockchain และ digital payment จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ จากหน่วยงานเอกชนชั้นนำ ได้แก่ Microsoft, Amazon Web Services, Baker McKenzie, Stripe, Ant Financial Group, Mastercard , TrueMoney และ (3) เวทีการสาธิตนวัตกรรมที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และพัฒนาการที่จะมีบทบาทสำคัญในอนาคต อาทิ Biometrics, Blockchain, AI รวมถึงเรื่องการป้องกันภัยการเงินรูปแบบใหม่ๆ  นอกจากนี้ จะมีการออกบูทจากผู้ให้บริการทางการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทฟินเทคกว่า 65 แห่ง เพื่อจัดแสดงนวัตกรรม
ทางการเงินและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วย

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน BOT Digital Finance Conference 2023 ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่: https://www.bot.or.th/th/financial-innovation/digital-finance/fintech-in-thailand/BDFC2023.html

รายชื่อบริษัท / หน่วยงานจำนวน 65 บูธ ดังนี้ 

Zone A (17 บูธ) : หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทฟินเทค

 

หมายเลขบูธ

ชื่อบริษัท/หน่วยงาน

A1

บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด

A2

บริษัท แอพแมน จำกัด

A3

บริษัท ดรีมเมคเกอร์ อิควิตี้ คราวด์ฟันดิ้ง จำกัด

A4

สมาคมฟินเทคประเทศไทย

A5

บริษัท บิลมีเวนเจอร์ จำกัด

A6

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดีพสโคป จำกัด

A7

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

A8

กรมการปกครอง

A9

ธนาคารแห่งประเทศไทย

A10

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

A11

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

A12

UpPass

A13

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน สแทชอเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

A14

บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด

A15

บริษัท รีวอร์ดส์ พาร์ตเนอร์ จำกัด

A16

บริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด

A17

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

Zone B (16 บูธ) : ผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน และบริษัทที่ปรึกษา

 

หมายเลขบูธ

ชื่อบริษัท/หน่วยงาน

B1

บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (True Money)

B2

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด (Baker McKenzie)

B3

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

B4

บริษัท ดีลอยท์ ประเทศไทย (Deloitte)

B5

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (KPMG)

B6

บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด (EY)

B7

บริษัท เฮลโลเพย์ จำกัด

B8

บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด

B9

บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด

B10

บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด

B11

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (PWC Thailand)

B12

บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด

B13

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

B14

บริษัท เอซีไอ เวิลด์ไวด์ (ไทยแลนด์) จำกัด

B15

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด (Huawei Thailand)

B16

ViaLink

Zone C (15 บูธ) : ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี

 

หมายเลขบูธ

ชื่อบริษัท/หน่วยงาน

C1

บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

C2

บริษัท เซอร์วิสนาว (ประเทศไทย) จำกัด

C3

Pantas Software Sdn Bhd

C4

บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (SAS Software (Thailand) Co., Ltd.)

C5

บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

C6

บริษัท ทรูเวฟ (ประเทศไทย) จำกัด

C7

Mambu Asia Pacific Pte Ltd

C8

Backbase UK Limited

C9

บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด (NTT DATA (Thailand) Co., Ltd.)

C10

บริษัท อินโนเวทีฟ ซอฟต์แวร์ คอนซัลติ้ง จำกัด

C11

บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จำกัด

C12

บริษัท ซิรีอุส เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

C13

บริษัท ดอลลาร์สมาร์ท โกลบอล จำกัด

C14

บริษัท มายาเซเว่น จำกัด (MAYASEVEN)

C15

บริษัท พรอมท์นาว จำกัด

Zone D (17 บูธ) : สถาบันการเงิน / ผู้ให้บริการ Card Schemes / ผู้ให้บริการอื่นๆ

 

หมายเลขบูธ

ชื่อบริษัท/หน่วยงาน

D1

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด (NITMX)

D2

บริษัท มาสเตอร์การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (MASTERCARD)

D3

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

D4

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

D5

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

D6

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

D7

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

D8

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

D9

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

D10

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

D11

ธนาคารซิตี้แบงก์ จํากัด (ประเทศไทย)

D12

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

D13

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

D14

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

D15

ธนาคารออมสิน

D16

บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด / บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด / บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด

D17

บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (VISA)

ธนาคารแห่งประเทศไทย
7 กันยายน 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน

0 2283 6933

financialtechnologyoffice@bot.or.th