การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน

ข่าว ธปท. ฉบับที่ 45/2566 | 03 ตุลาคม 2566

นางสาวดวงพร รอดเพ็งสังคหะ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ที่ประชุมได้คัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้

1. นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน
2. นายรพี สุจริตกุล
3. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
4. นายสันติธาร เสถียรไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

3 ตุลาคม 2566  

mpc

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ธปท.

0 2283 6449

cs_team@bot.or.th