ธปท. เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนา SEACEN – BOJ Course on Innovations, Payments, and Central Banks

การประชุมทวิภาคี | 04 ตุลาคม 2566

ธปท. เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนา SEACEN – BOJ Course on Innovations, Payments, and Central Banks ระหว่างวันที่ 26 – 29 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมจากธนาคารกลาง 16 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมบรรยายให้ความรู้และกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม โดยได้รับเกียรติการบรรยายให้ความรู้โดยบุคคลากรจาก The SEACEN Centre, ธนาคารแห่งประเทศไทย, European Central Bank, Bank of Japan และ Visa Innovation Center

01
2
3
4
5
6