การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน

ข่าว ธปท. ฉบับที่ 47/2566 | 26 ตุลาคม 2566

นางสาวดวงพร รอดเพ็งสังคหะ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ที่ประชุมได้คัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้

1. นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์
2. นายนพดล เภรีฤกษ์ 
3. นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร
4. นายสุภัค ศิวะรักษ์
5. นายอายุสม์ กฤษณามระ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

26 ตุลาคม 2566  

pic

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ธปท.

0 2283 6449

cs_team@bot.or.th