แผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2567

​​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 1/2567 | 12 มกราคม 2567

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกพันธบัตร ธปท. อย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูแลสภาพคล่องในตลาดเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งช่วยส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้มีสภาพคล่องและมีประสิทธิภาพ โดย ธปท. ได้สื่อสารแผนการออกพันธบัตร ธปท. ประจำปีมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้ร่วมตลาดสามารถวางแผนบริหารจัดการสภาพคล่องได้ดียิ่งขึ้น นั้น

 

ในปี 2567 ธปท. วางแผนการออกพันธบัตร ธปท. โดยพิจารณาจากสภาพคล่องในตลาดการเงิน และแนวโน้มความต้องการถือครองพันธบัตรภาครัฐ รวมถึงแผนการออกพันธบัตรภาครัฐในภาพรวม โดย ธปท. และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการออกพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตร ธปท. เพื่อให้อุปทานรวมของพันธบัตรภาครัฐอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ ธปท. วางแผนที่จะออกพันธบัตร ธปท. ที่อิงกับอัตราดอกเบี้ย THOR (Thai Overnight Repurchase Rate) อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

แผนการออกพันธบัตร ธปท. ปี 2567 มีการเปลี่ยนแปลง คือ ธปท. ปรับเพิ่มกรอบวงเงินประมูลขั้นต่ำของพันธบัตรประเภทจำหน่ายเป็นส่วนลดอายุ 3 เดือน และอายุ 1 ปี ตามความต้องการถือครองพันธบัตรระยะสั้นที่กลับมาอยู่ในระดับปกติต่อเนื่อง โดยช่วงที่ผ่านมา ธปท. ได้ปรับลดกรอบวงเงินประมูลขั้นต่ำของพันธบัตรประเภทดังกล่าวลงหลังการระบาดของโรค Covid-19 เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องระยะสั้นและแผนการกู้เงินของภาครัฐ ในครั้งนี้ ธปท. จึงเพิ่มวงเงินประมูลขั้นต่ำของพันธบัตรประเภทจำหน่ายเป็นส่วนลดอายุ 3 เดือน และ 1 ปี เป็น 30,000 และ 20,000 ล้านบาทต่อครั้ง ตามลำดับ ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับกรอบวงเงินประมูลช่วงก่อนการระบาดของโรค Covid-19

กำหนดการประมูลพันธบัตร ธปท. ปี 2567

 
ประเภทพันธบัตร 1/วันประมูลความถี่ในการประมูล
1. พันธบัตรประเภทที่จำหน่ายเป็นส่วนลด
- 3 เดือนวันอังคารทุกสัปดาห์
- 1 ปีวันอังคารทุกเดือน
2. พันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่
- 2 ปีวันพฤหัสบดีทุกเดือนคี่ 
3. พันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิงตามอัตราดอกเบี้ย THOR
- 6 เดือนวันพฤหัสบดีทุกเดือน
- 1 ปีวันพฤหัสบดีทุกเดือน
- 2 ปีวันพฤหัสบดีทุกเดือนคู่

วงเงินการประมูลพันธบัตร ธปท. ปี 2567

 
ประเภทพันธบัตร 1/วงเงินประมูลต่อครั้ง (ล้านบาท)วงเงินรวมต่อรุ่น 2/ (ล้านบาท)จำนวนรุ่นต่อปี (รุ่น)
1. พันธบัตรประเภทที่จำหน่ายเป็นส่วนลด 
- 3 เดือน30,000 – 80,00030,000 – 80,00050 – 52
- 1 ปี20,000 – 60,00020,000 –72,00012
2. พันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ 
- 2 ปี10,000 – 40,00030,000 – 144,0002
3. พันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิงอัตราดอกเบี้ย THOR 
- 6 เดือน10,000 – 40,00010,000 – 40,00012
- 1 ปี10,000 – 40,00010,000 – 48,00012
- 2 ปี10,000 – 40,00030,000 – 288,0001

 

 


1/ พันธบัตรประเภทที่จำหน่ายเป็นส่วนลดรุ่นอายุ 6 เดือน และพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่รุ่นอายุ 3 ปี ยังคงงดประมูลในปี 2567
2/ วงเงินรวมต่อรุ่น นับรวมวงเงินสูงสุดจากการใช้สิทธิ์ในการซื้อพันธบัตร ธปท. เพิ่มเติมหลังการประมูล (Post-Auction Options) ซึ่งกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 20% ของวงเงินประมูล

สำหรับการประมูลพันธบัตรรายเดือน ธปท. จะพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับภาวะตลาดเงินและตลาดพันธบัตร รวมถึงแผนการออกพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจในแต่ละช่วงเวลา โดย ธปท. จะประสานงานกับ สบน. อย่างใกล้ชิด และจะประกาศตารางประมูลพันธบัตร ธปท. ให้ตลาดทราบล่วงหน้าทุกเดือนผ่านทาง website ของ ธปท. เช่นที่เคยปฏิบัติมา

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

12 มกราคม 2567

ข้อมูลเพิ่มเติม

งานกลยุทธ์ตลาดการเงิน

0 2356 7529-31

MOSTeam@bot.or.th