การเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข่าว ธปท. ฉบับที่ 20/2567 | 29 พฤษภาคม 2567

นางสาวดวงพร รอดเพ็งสังคหะ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการฯ มีมติเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ดังนี้

 

1. เลื่อนตำแหน่ง นายสักกะภพ พันธ์ยานุกูล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงิน เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน

2. เลื่อนตำแหน่ง นางบุษกร ธีระปัญญาชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ ดูแลงานด้าน Payment Infrastructure

3. เลื่อนตำแหน่ง นางสมฤดี รังสิยาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ ดูแลงานด้านยุทธศาสตร์และทรัพยากรขององค์กร  

4. เลื่อนตำแหน่ง นางสาวเมทินี ศุภสวัสดิ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายตรวจสอบกิจการภายใน เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตรวจสอบกิจการภายใน

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

29 พฤษภาคม 2567

1

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

0 2283 6449