ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 3/2567

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 24/2567 | 12 มิถุนายน 2567

นายปิติ ดิษยทัต เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม กนง.ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567

คณะกรรมการฯ มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี โดย 1 เสียง เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวจากอุปสงค์ในประเทศและภาคการท่องเที่ยว ขณะที่การส่งออกขยายตัวในระดับต่ำ โดยสินค้าส่งออกบางกลุ่มมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากการแข่งขันที่สูงขึ้น ด้านอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มทยอยปรับขึ้นและประเมินว่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 กรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่โน้มเข้าสู่ศักยภาพและการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้ ขณะที่กรรมการ 1 ท่าน เห็นว่าควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำลงจากปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้น และจะมีส่วนช่วยบรรเทาภาระของลูกหนี้ได้บ้าง

 

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 2.6 และ 3.0 ในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ โดยเศรษฐกิจในปีนี้ได้รับแรงส่งจากอุปสงค์ในประเทศที่สูงกว่าคาดในไตรมาสที่ 1 ภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง รวมทั้งการเบิกจ่ายภาครัฐที่กลับมาเร่งขึ้นในไตรมาสที่ 2 ขณะที่ภาคการส่งออกในปีนี้จะยังขยายตัวในระดับต่ำ ส่วนหนึ่งสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างและความท้าทายจากความสามารถในการแข่งขันที่ปรับลดลง อีกทั้งสินค้าบางกลุ่มโดยเฉพาะหมวดยานยนต์เผชิญแรงกดดันเพิ่มเติมจากอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอลง ทั้งนี้ ต้องติดตามการฟื้นตัวของการส่งออกและภาคการผลิต รวมทั้งแรงกระตุ้นจากนโยบายภาครัฐในช่วงครึ่งหลังของปี

 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มใกล้เคียงเดิมอยู่ที่ร้อยละ 0.6 และ 1.3 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.5 และ 0.9 ในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปล่าสุดกลับมาเป็นบวก และมีแนวโน้มปรับขึ้นตามราคาพลังงานในประเทศจากการทยอยลดการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล ขณะที่แรงกดดันด้านอุปทานที่ทำให้ราคาหมวดอาหารสดอยู่ในระดับต่ำมีแนวโน้มคลี่คลาย ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะทยอยกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 โดยอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางยังอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย

 

ภาวะการเงินโดยรวมทรงตัว อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบดอลลาร์ สรอ. ปรับอ่อนค่า ตามทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกอบกับปัจจัยในประเทศในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับสูงขึ้นบ้างหลังตลาดปรับคาดการณ์นโยบายการเงินของไทย ด้านต้นทุนการกู้ยืมของภาคเอกชนผ่านธนาคารพาณิชย์ใกล้เคียงเดิม สินเชื่อภาคธุรกิจโดยรวมขยายตัว ขณะที่สินเชื่อภาคครัวเรือนขยายตัวชะลอลง โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อและบัตรเครดิตตามคุณภาพสินเชื่อที่ด้อยลง

 

คณะกรรมการฯ มีความกังวลต่อหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และเห็นว่าการให้สินเชื่อควรสอดคล้องกับกระบวนการปรับลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อรายได้ (debt deleveraging) เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพระบบการเงินในระยะยาว จึงสนับสนุนนโยบายของ ธปท. ที่ให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อตามความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาการชำระหนี้ นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ตระหนักถึงปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อของ SMEs ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง จึงสนับสนุนการใช้มาตรการที่ตรงจุด เช่น มาตรการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อของ SMEs ที่มีศักยภาพซึ่งจำเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

 

ภายใต้กรอบการดำเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายรักษาเสถียรภาพราคา ควบคู่กับดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน กรรมการส่วนใหญ่ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่ปรับดีขึ้น รวมทั้งเอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาว อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามพัฒนาการของเศรษฐกิจโดยเฉพาะการฟื้นตัวของภาคการส่งออกและมาตรการภาครัฐ โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณานโยบายการเงินให้เหมาะสมกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

12 มิถุนายน 2567

 

 

คำถาม-คำตอบ

  • ดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม (ไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไป) สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่ปรับดีขึ้น รวมทั้งเอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาว
  • อย่างไรก็ดี กนง. ยังคงติดตามพัฒนาการของเศรษฐกิจโดยเฉพาะการฟื้นตัวของภาคการส่งออกและมาตรการภาครัฐ และพร้อมพิจารณานโยบายการเงินให้เหมาะสมกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า

  • ดอกเบี้ยนโยบายเป็นเครื่องมือที่ส่งผลกระทบต่อคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้กู้หรือผู้ออมเงิน คนรายได้สูงหรือรายได้น้อย คนที่มีหนี้และไม่มีหนี้ ธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก การปรับดอกเบี้ยนโยบายจึงต้องพิจารณาผลกระทบในภาพรวมอย่างรอบด้าน ต้องชั่งน้ำหนักปัจจัยด้านต่างๆ ให้ดี เพราะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
  • การปรับลดดอกเบี้ยอาจเป็นประโยชน์ในการแบ่งเบาภาระให้ผู้ที่มีภาระหนี้บางกลุ่มในระยะสั้น แต่ก็จะมีผลข้างเคียงในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น เสถียรภาพด้านต่างประเทศที่ค่าเงินอาจผันผวนหากดอกเบี้ยนโยบายแตกต่างกันมากขึ้น การกู้ยืมที่จะเพิ่มขึ้นจนนำไปสู่ปัญหาเสถียรภาพการเงิน ซึ่ง กนง. ต้องการพิจารณาปัจจัยอย่างรอบด้านและชั่งน้ำหนักอยู่เสมอในการตัดสินนโยบาย โดยกรรมการ กนง. ส่วนใหญ่ยังเห็นว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันยังสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ รวมทั้งเอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาว อย่างไรก็ดี มีกรรมการ กนง. บางท่านเห็นว่าควรปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพเศรษฐกิจและช่วยบรรเทาภาระของลูกหนี้ 

  • ภาระหนี้ของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญที่ กนง. ห่วงใยและให้น้ำหนักในการพิจารณาดอกเบี้ยนโยบายในทุกครั้ง แต่ดอกเบี้ยนโยบายเป็นเครื่องมือที่ส่งผลกระทบต่อคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้กู้หรือผู้ออมเงิน คนรายได้สูงหรือรายได้น้อย คนที่มีหนี้และไม่มีหนี้ ธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก การปรับดอกเบี้ยนโยบายจึงต้องพิจารณาผลกระทบในภาพรวมอย่างรอบด้าน สำหรับการแก้ไขปัญหาภาระหนี้ของประชาชนเฉพาะกลุ่ม ควรใช้มาตรการอื่น ๆ ที่เฉพาะเจาะจง (targeted) เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดกว่า เช่น การเร่งปรับโครงสร้างหนี้
  • เมื่อพูดถึงภาระหนี้ คนอาจสับสนถึงปัญหา 2 ด้านที่แตกต่างกัน ในฝั่งครัวเรือนมีปัญหาภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูง วิธีแก้คือปรับโครงสร้างหนี้เก่า เพิ่มรายได้ และชะลอหนี้ใหม่ การลดดอกเบี้ยอาจกระตุ้นให้คนยิ่งก่อหนี้เพิ่มเติมในระยะยาว ขณะที่ในฝั่ง SMEs การเข้าถึงสินเชื่อเป็นปัญหาที่สำคัญกว่าเรื่องดอกเบี้ย สินเชื่อของ SMEs หดตัวอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดจากความเสี่ยงที่สูงและการขาดข้อมูลที่เพียงพอ ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ภาครัฐจำเป็นต้องมีกลไกเพิ่มเติมที่จะช่วยให้ SMEs สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ดีขึ้น เช่น การยกระดับกลไกการค้ำประกันด้านเครดิต โดย ธปท. อยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อร่วมกันออกแบบและผลักดันกลไกนี้ให้ออกมาใช้ประโยชน์ได้โดยเร็วต่อไป

  • หากพัฒนาการของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมีแนวโน้มเปลี่ยนไปจากที่ กนง. คาดการณ์ไว้ กนง. พร้อมทบทวนความเหมาะสมของระดับดอกเบี้ยนโยบายและปรับให้สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป โดยชั่งน้ำหนักปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้าน พิจารณาข้อดีข้อเสีย ผลกระทบและผลข้างเคียงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

อินโฟกราฟิก

อินโฟกราฟิก

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักกลยุทธ์นโยบายการเงิน

+66 2283 6186, +66 2356 7872

MPSO@bot.or.th

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน