แถลงข่าวร่วมสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทยกำชับสถาบันการเงินเรื่องการทำธุรกรรมกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน

แถลงข่าวร่วม | 28 มิถุนายน 2567

ตามที่ ปรากฎข่าวเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของสถาบันการเงินไทยกับประเทศเมียนมา นั้น

 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ชี้แจงว่า สำนักงาน ปปง. ได้กำชับให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการแสดงตนของลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและการทำธุรกรรมตามมาตรการที่สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และที่ผ่านมาสถาบันการเงินได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างดี

 

อย่างไรก็ตาม หากสำนักงาน ปปง. ตรวจพบว่ามีสถาบันการเงินมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องแล้ว สำนักงาน ปปง. จะพิจารณาดำเนินการกับสถาบันการเงินนั้นตามอำนาจ หน้าที่ ต่อไป

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ธปท. ได้กำชับให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของ Financial Action Task Force (FATF) และมาตรการของสำนักงาน ปปง. มาอย่างต่อเนื่อง โดยสถาบันการเงินจะต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเข้มข้น โดย ธปท. พร้อมให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ปปง. ในการกำกับดูแลสถาบันการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
28 มิถุนายน 2567