แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤษภาคม 2567

ข่าว ธปท. ฉบับที่ 27/2567 | 28 มิถุนายน 2567

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจไทยอยู่ในทิศทางขยายตัว โดยชะลอลงบ้างหลังจากเร่งไปในเดือนก่อน ทั้งการส่งออกสินค้า การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการลงทุนภาคเอกชน อย่างไรก็ดี ภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย ด้านการใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัวสูงทั้งรายจ่ายประจำและลงทุนภายหลัง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2567 มีผลบังคับใช้ ประกอบกับรายจ่ายลงทุนในโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐวิสาหกิจขยายตัว
  • เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นในหมวดพลังงานและหมวดอาหารสด จากผลของฐานค่าไฟฟ้าในปีก่อนที่ต่ำจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ และราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้นตามการทยอยลดมาตรการของภาครัฐ ประกอบกับราคาเนื้อสัตว์และผักเพิ่มขึ้นตามผลผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อยลง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลจากดุลการค้าเป็นสำคัญ ขณะที่ดุลบริการ รายได้ และเงินโอนขาดดุล ด้านตลาดแรงงานปรับดีขึ้นจากเดือนก่อนทั้งในภาคบริการและการผลิต

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้

มูลค่าการส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วลดลงหลังจากที่เร่งไปในเดือนก่อนในหลายหมวด โดยเฉพาะ 1) ยานยนต์ ตามการส่งออกรถกระบะไปออสเตรเลีย 2) เครื่องใช้ไฟฟ้า ตามการส่งออกเซลล์แสงอาทิตย์และเครื่องปรับอากาศไปยุโรปและสหรัฐฯ และ 3) สินค้าเกษตรแปรรูป ตามการส่งออกน้ำตาลไปอาเซียน อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าในบางหมวดปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน อาทิ หมวดสินค้าเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนไปจีน และผลิตภัณฑ์เคมีและเคมีภัณฑ์ไปจีน

 

มูลค่าการนำเข้าสินค้าไม่รวมทองคำที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน จากการนำเข้าเชื้อเพลิง ตามการนำเข้าน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นจากด้านปริมาณเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี การนำเข้าสินค้าทุนไม่รวมเครื่องบิน รวมถึงวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางไม่รวมเชื้อเพลิงลดลงต่อเนื่อง ขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคปรับลดลง โดยเฉพาะการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าที่อุปสงค์มีทิศทางชะลอตัว

 

ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน โดยปรับลดลงในหลายหมวด โดยเฉพาะ 1) ปิโตรเลียม จากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นชั่วคราวเป็นสำคัญ 2) ยานยนต์ โดยเฉพาะการผลิตรถกระบะ และ 3) เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังเร่งผลิตไปในเดือนก่อน สอดคล้องกับการส่งออกในหมวดดังกล่าวที่ลดลง อย่างไรก็ดี การผลิตในบางหมวดมีทิศทางปรับเพิ่มขึ้น อาทิ การผลิตในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ตามการผลิตน้ำมันปาล์มและอาหารสัตว์สำเร็จรูป

 

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วลดลง จากทั้งการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ และด้านก่อสร้าง โดยเฉพาะจากยอดจำหน่ายเครื่องจักรในประเทศและการนำเข้าคอมพิวเตอร์ ประกอบกับพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างชะลอลง ตามพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงานเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี ยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างปรับเพิ่มขึ้น ตามยอดจำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ และกระเบื้อง

 

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศและรายรับภาคการท่องเที่ยวที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ตามกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะใกล้ (short-haul) โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวสัญชาติมาเลเซีย และจีน ที่ส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว อาทิ การยกเว้นวีซ่า และการยกเว้นการยื่นเอกสารสำหรับผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองทางบก

 

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน ตามการใช้จ่ายหมวดบริการที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสอดคล้องกับกิจกรรมในภาคท่องเที่ยว ขณะที่การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนและไม่คงทนทรงตัว หลังยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและสินค้าอุปโภคบริโภคเร่งไปแล้วในเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคยังมีความกังวลต่อค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันในประเทศ และเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้า

 

การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนกลับมาขยายตัวสูงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน จากทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลางที่เร่งขึ้น ภายหลัง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2567 มีผลบังคับใช้เมื่อปลายเดือนเมษายน 2567 โดยรายจ่ายประจำขยายตัวตามการเบิกจ่ายค่าบำเหน็จ บำนาญ และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ และการเบิกจ่ายของหน่วยงานด้านการศึกษา ขณะที่รายจ่ายลงทุนขยายตัวจากการเบิกจ่ายของหน่วยงานด้านการศึกษา กรมโยธาธิการและผังเมือง และโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐวิสาหกิจ

 

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนในหมวดพลังงานและหมวดอาหารสด จากผลของฐานค่าไฟฟ้าในปีก่อนที่ต่ำจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ และราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้นตามการทยอยลดมาตรการของภาครัฐ ประกอบกับราคาเนื้อสัตว์และผักที่เพิ่มขึ้นตามผลผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อยลง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน ด้านตลาดแรงงานปรับดีขึ้นจากการจ้างงานทั้งในภาคบริการและภาคการผลิต สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล จากดุลการค้าเป็นสำคัญ ขณะที่ดุลบริการ รายได้ และเงินโอนขาดดุล ด้านการระดมทุนของภาคธุรกิจโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน จากการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ของธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอาหารและเครื่องดื่มเป็นสำคัญ ประกอบกับการระดมทุนผ่านตลาดทุนที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการแพทย์ อย่างไรก็ดี การระดมทุนผ่านสินเชื่อลดลง จากสินเชื่อในธุรกิจการค้า พลังงาน และสาธารณูปโภค สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. เฉลี่ยแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย จากการที่นักลงทุนเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น หลังตัวเลขเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด ประกอบกับมีปัจจัยภายในประเทศเพิ่มเติม จากตัวเลขเศรษฐกิจไทยที่ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาด อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งหลังของเดือน เงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ทยอยอ่อนค่าลง จากการสื่อสารของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ทำให้ตลาดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงต่อไป

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

28 มิถุนายน 2567

2024_05_31_เศรษฐกิจรายเดือน_เมษายน-67

ข้อมูลเพิ่มเติม

งานเศรษฐกิจมหภาค

0 2283 5639

macroeconomic-epd@bot.or.th