โครงการประกวด Animation

​โครงการประกวด Animation การจัดการธนบัตรชำรุดและธนบัตรปลอม


ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิตและนำธนบัตรออกใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นบทบาทที่สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ จะจัดโครงการประกวด Animation สำหรับนักเรียนนักศึกษา ผู้มีอายุไม่เกิน 25 ปี ภายใต้แนวคิดเรื่อง “การใช้ธนบัตรอย่างมั่นใจ” เพื่อเผยแพร่เรื่องราวความรู้เกี่ยวกับธนบัตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกคนในประเทศได้เข้าใจและใช้ธนบัตรสภาพดีได้อย่างมั่นใจ และยังเป็นโอกาสให้น้อง ๆ ได้พัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และการนำเสนอผลงานด้วย

 

วัตถุประสงค์


1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการจัดการธนบัตรชำรุด และธนบัตรปลอม ให้เข้าถึงประชาชนทั่วไปและเยาวชนคนรุ่นใหม่มากขึ้น

2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ฝึกฝนประสบการณ์การสร้างสรรค์ผลงาน animation ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน และจะมีความสำคัญมากขึ้นในอนาคตต่อไป

 

แนวคิดหัวข้อ 2 เรื่อง ได้แก่


1. ทำอย่างไรเมื่อได้รับธนบัตรชำรุด

ธนบัตรชำรุดไม่เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช ๒๕๐๑ มาตรา ๑๘ โดยธนบัตรชำรุดมีหลายรูปแบบและเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น อายุการใช้งานที่ยาวนานจนธนบัตรเสื่อมสภาพ โดนไฟ ไหม้ น้ำท่วมหรือเก็บในที่อับชื้นจนขึ้นราเปื่อยยุ่ย ถูกสัตว์กัดแทะ เช่น ปลวก สุนัข หนู ถูกขีดเขียน หรือถูกนำไปพับทำงาน ประดิษฐ์ ธนบัตรที่มีสภาพเหล่านี้จึงควรถูกคัดแยกออกจากระบบเพื่อนำไปทำลาย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ธนบัตรที่มีสภาพ โดยรวมดี และสามารถสังเกตตรวจสอบได้ง่าย

ประชาชนที่มีธนบัตรชำรุดสามารถนำไปติดต่อแลกค่าได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทุกวันทำการ หรือธนาคารทั่วไปทุกวันพุธ โดยนำบัตรประชาชน และสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารอะไรก็ได้ที่มีอยู่แล้วไปด้วยข้อมูลเพิ่มเติม https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/Pages/claims.aspx 

 

2. ทำอย่างไรเมื่อได้รับธนบัตรปลอม

ธนบัตรเป็นสิ่งพิมพ์มีค่าที่ต้องยากต่อการปลอมแปลง แต่สังเกตตรวจสอบได้ง่าย ด้วยการสัมผัส (เนื้อธนบัตร) ยกส่อง (ลายน้ำ แถบสี) พลิกเอียง (แถบสี หมึกพิเศษเคลื่อนไหวได้) และควรตรวจสอบอย่างน้อย 3 จุดขึ้นไป วิธีป้องกันธนบัตรปลอมที่ให้ผลดีที่สุดคือเตือนให้ประชาชนสังเกตทุกครั้งที่รับธนบัตร พร้อมให้ความรู้การสังเกตธนบัตร ซึ่งช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของธนบัตรปลอม

 

การนำธนบัตรปลอมที่ได้รับมาไปใช้จ่ายต่อมีความผิดตามกฎหมาย ถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นธนบัตรปลอมให้ไปตรวจสอบกับธนาคาร หากเป็นธนบัตรปลอมควรมอบให้ธนาคารเพื่อส่งต่อให้แบงก์ชาติ หรือนำไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีต่อไป ซึ่งต้องแจ้งรายละเอียดของผู้นำธนบัตรปลอมมาใช้กับท่าน เช่น ได้มาอย่างไร จากใคร มีลักษณะรูปพรรณอย่างไร ที่ใด เมื่อใดและสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผู้นำมาใช้ให้มากที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลในการสืบสวนจับกุมข้อมูลเพิ่มเติม https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/Pages/identify.aspx และ https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/Pages/counterfeit.aspx

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล


รางวัลชนะเลิศ Animation การจัดการธนบัตรปลอม ชมคลิป

 • รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท 
 • โดย คุณภูรินท์ โมรินากะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

รางวัลชมเชย Animation การจัดการธนบัตรปลอม ชมคลิป

 • รางวัลชมเชย 10,000 บาท
 • โดย คุณสุภาวี มูลทองเลิศ จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร

 

รางวัลชนะเลิศ Animation การจัดการธนบัตรชำรุด ชมคลิป

 • รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท
 • โดย คุณนิสรีน ยานยา จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่ 

 

รางวัลชมเชย Animation การจัดการธนบัตรขำรุด ชมคลิป

 • รางวัลชมเชย 10,000 บาท 
 • โดย คุณสุภาวี มูลทองเลิศ จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร 

1

ภาพ

น้องแบงก์ วิศวกรหนุ่มจากโรงพิมพ์ธนบัตร

2

ภาพ

นักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับธนบัตร

3

ภาพ

ตุ๊กตาธนบัตร 5 ชนิดราคา

การส่งผลงานเข้าประกวด


 1. ประเภทรายบุคคล มีอายุระหว่าง 12-25 ปี สามารถส่งผลงาน 1 เรื่อง หรือทั้ง 2 เรื่องได้
 2. ผลงาน Animation ต้องสร้างสรรค์ด้วยความคิดของตนเอง และผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน
 3. Storyboard ของผลงาน จะต้องได้รับการพิจารณาเนื้อหาให้ถูกต้อง ก่อนผลิตผลงาน Animation
 4. ผลงาน Animation (Motion graphics) มีความยาวเรื่องละไม่เกิน 3 นาที ประเภท MP4 ความละเอียดของภาพระดับไม่ต่ำกว่า 1080 p (1920x1080)
 5. เนื้อหาหลักของผลงานแต่ละเรื่อง เป็นไปตามที่ ธปท. กำหนด มีรูปแบบที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย และมีข้อมูลครบถ้วน
 6. ผลงานต้องดำเนินเรื่องโดยใช้ตัวการ์ตูนหลัก (characters) ตามที่ ธปท. กำหนด แต่สามารถวาดดัดแปลงให้มีความคล้ายต้นแบบเดิมได้
 7. คลิปผลงานต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นทั้งในและต่างประเทศ เช่น เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรเป็นต้น รวมถึงไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ (Software) และ/หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟท์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ธปท. ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และหากมีการตรวจสอบพบภายหลังถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
 8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นการลบหลู่ดูหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 9. ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของหลักเกณฑ์การประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

รางวัลการประกวด พร้อมเกียรติบัตรสาหรับทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าประกวด


 • รางวัลชนะเลิศเรื่องละ 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชยเรื่องละ 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

 

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน


 1. ความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา 40 คะแนน
 2. ความคิดสร้างสรรค์ 40 คะแนน
 3. เทคนิคการนำเสนอ 20 คะแนน

 

คณะกรรมการตัดสิน


คณะกรรมการตัดสิน จากสายออกบัตรธนาคาร ธปท. และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้

 

กำหนดเวลา


 1. ยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2566 (ใบสมัครออนไลน์)
 2. ส่งผลงานรอบ Storyboard ในรูปแบบ .jpg หรือ .pdf ผ่านทาง Facebook inbox ธนบัตรทุกเรื่อง หรือ Line @banknoteguru ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
 3. ส่งผลงาน Animation ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.00 น. โดยอัพโหลดผลงานพร้อมชื่อเรื่องได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ (1) Youtube โดยตั้งค่าเป็น Unlisted หรือระดับการแชร์ส่วนตัว หรือ (2) Google drive โดยเปิดสิทธิการเข้าถึงเป็นสาธารณะ
 4. ประกาศผลการตัดสิน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ทาง Facebook ธนบัตรทุกเรื่อง และ Website: https://www.bot.or.th/thai/banknotes

 

กรรมสิทธิ์


ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมประกวดในโครงการ เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถนำไปเผยแพร่ในสื่อสารสนเทศได้ทุกช่องทาง รวมถึงสามารถดำเนินการใดๆ กับผลงานได้โดยมิต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบ ทั้งนี้ เจ้าของผลงานสามารถนำไปเผยแพร่ในสื่อสารสนเทศได้ทุกช่องทางโดยไม่ดัดแปลง ตัดหรือต่อเติมเนื้อหาใดใดทั้งสิ้น

 

การสมัครเข้าประกวด


คลิกสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์  คลิกที่นี่

 

ติดต่อสอบถาม


 • แผนกวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Facebook inbox: ธนบัตรทุกเรื่อง
 • Line: @banknoteguru
 • Email: banknoteinfo@bot.or.th
 • Website: https://www.bot.or.th/thai/banknotes
ภาพธนบัตร