สถาบันการเงิน

การกำกับดูแลด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct Supervision)

​ความเป็นมา

ธปท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. ในด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (Market Conduct) ดังนั้น เพื่อให้บทบาทหน้าที่และกรอบการกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและครบวงจร จึงได้จัดตั้ง “ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ฝคง.)” สำหรับทำหน้าที่ทั้งในด้านการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน และในด้านการออกเกณฑ์กำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

 

และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในเป้าหมายดังกล่าว ธปท. จึงได้ผลักดันขอบเขตการกำกับดูแลเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่

 

  • ขอบเขตการกำกับดูแลเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่

1. กำกับดูแลเข้มแข็ง
2. สถาบันการเงินใส่ใจ
3. ประชาชนรู้/เลือกได้

Image

"หลักเกณฑ์ ธปท. ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง Market Conduct "

"ประกาศ การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) - ประกาศการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) (คลิกประกาศ) - ประกาศการกำหนดแนวทางการพิจารณานำหลักเกณฑ์การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) ไปถือปฏิบัติให้เหมาะสมกับผู้ให้บริการแต่ละประเภท (คลิกประกาศ)"

image

การกำกับ ตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมาย (Supervision and Enforcement)

- ขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมาย - ข้อมูลการเปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ และการกล่าวโทษ

ข้อมูลการเปรียบเทียบปรับ
image

ข้อมูลสำหรับผู้บริโภค

- เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ; เงินฝาก บัตรเดบิต บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเช่าซื้อรถ - เปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการ ; สถิติการให้ข้อมูลคำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง 1213 - เปรียบเทียบกระบวนการให้บริการ ; ระยะเวลาการให้บริการหรือแก้ไขปัญหา (SLA) กระบวนการการให้บริการหรือแก้ไขปัญหา - ขอคำปรึกษา & ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส & เสนอแนะ