การกำกับดูแลธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ทำไมต้องมีการกำกับดูแลธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง

เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวมีการให้บริการประชาชนในวงกว้าง แต่ยังไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลหลัก คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ ธปท. ทำหน้าที่กำกับดูแลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่เป็นธรรม

เช่าซื้อและลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ภายใต้การกำกับดูแล ผู้ประกอบธุรกิจจะได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า ผ่านการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ

hpls

การแสดงตนเป็นผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล

สามารถแสดงตนได้ตั้งแต่วันที่ XX ถึงวันที่ XX โดยมีรายละเอียดและขั้นตอน ดังนี้

hpls

หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

ภายหลังการแสดงตน ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

hpls

ช่องทางการติดต่อ

ฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท.

1213

FCD-HPLS@bot.or.th