รายงานประจำปีธนาคารแห่งประเทศไทย 2566

Ensuring Resiliency: เศรษฐกิจไทยบนเส้นทางการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน

ในปี 2566 เศรษฐกิจไทยโดยรวมอยู่ในทิศทางฟื้นตัว แต่ยังโตไม่ทั่วถึง และช้ากว่าที่คาด ระบบการเงินยังมีเสถียรภาพ แต่ยังมีจุดเปราะบาง คือหนี้ครัวเรือนที่สูง ดังนั้น ธปท. จึงทยอยปรับการดำเนินนโยบายและมาตรการ จากเดิมที่เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรองรับภาวะวิกฤต มาสู่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน และการวางโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินระยะยาว พร้อมกับยังมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแบบเฉพาะจุด (targeted) เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยมีความทนทาน ยืดหยุ่น และปรับตัวได้ดี (resilience) ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ

annual66

รายงานประจำปี 2566

รายงานประจำปี 2566

Ensuring Resiliency: เศรษฐกิจไทยบนเส้นทางการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน

0
​เนื้อหาส่วนต่าง ๆ ในรายงานประจำปี

  • ส่วนที่ 1 ภาพรวมการทำงาน ปี 2566

  • ส่วนที่ 2 Ensuring Resiliency เศรษฐกิจไทยบนเส้นทางการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน

  • ส่วนที่ 3 การดำเนินงานสำคัญตามพันธกิจของ ธปท. ในปี 2566

  • ส่วนที่ 4 การกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง

เนื้อหาในล้อมกรอบ